(K) Kdybychom se vrátili do jakéhokoliv místa v dřívějším textu, myslím, že bychom vždy našli působení všech 7 zákonů najednou. Zkusme se podívat ještě jednou na to, jak Bůh postupně tvořil.


První den bylo stvořeno světlo, které je jistě energií (E) a svým pohybem začalo světlo měřit den a noc resp. nám vznikl čas.


Druhý den byla stvořena obloha. Upozorňuji, že to nejsou hvězdy, ale je to energie pohybující se ve vyšších duchovních sférách resp. v prostorech 7,6,5,4,3 a 2.


Třetí den tvoří Zem resp. všechnu energii v 1-ním prostoru, v tomto okamžiku nám energie vypadla až do nejvzdálenějšího místa od Boha.


Čtvrtý den jsou teprve tvořeny hvězdy. Mohli bychom také říci hvězdy, planety a galaxie. Energie nám pomalu začíná pracovat na cestě zpět.


Pátý den jsou pak tvořeny vyšší typy energetických forem a to vodní a vzdušní tvorové, bytosti.


Šestý den jsou teprve tvořeny nejvyšší bytosti prvního prostoru a to suchozemské bytosti včetně člověka. Jinými slovy bych přeložil tato tvrzení jako pohyb energie směrem od Boha, pryč z Ráje a pak naznačení jejich postupné cesty zpět.


(??) Sedmý den tedy mohl Bůh odpočívat. Říkáte, že vše popíší Vámi zmiňované zákony. Můžete jednotlivé zákony osvětlit? Začněme zákonem spojených nádob.


(K) Samotné tvoření energetických forem podle Bible svým způsobem popisuje pohyb resp. přelévání energie mezi harmonií vyššího řádu a harmonií nižších řádů. Vezmeme-li 1-ní a 2-hý termodynamický zákon, zjistíme, že energie nikde nevzniká ani nezaniká, jen se přelévá skrze různé formy BYTÍ. Svým pohybem tato energie tvoří prostor a čas. Částice vstupují do Universa z NADUNIVERSA se do něj také musí vrátit. To vše se děje na základě zákona spojených nádob a dalších zákonů.


(.) Tím říkáte, jen to, co je obecně z fyzikálních zákonů známé, že se žádná energie nemůže ztratit.


(K) Pro ostatní zdůrazněme, že to platí i v chemii, biologii a společenských pohybech stejně jako všech metafyzických vědách, protože vše je energetická rovnice v čase. Všechny kladné harmonizační činy se načítají pro růst koncentrace, stejně jako se načítají všechny záporné dis-harmonizační činy, kdy dochází ke ztrátě energetické koncentrace. Pamatujte, že je velmi důležité, jak se chováme.(.) Těch Vašich 7 zákonů či bran lze považovat ve směru destrukce energie za 7 hříchů, které nás podle Bible i podle reality života vedou do destrukce nás samých, našich rodin, firem a celé společnosti. Naopak 7 duálně opačných morálních či kladných činů ( těmi stejnými branami ) nás vede do harmonie, zpět do relativně vědomějšího BYTÍ a ve svém důsledku konečné cesty až do absolutního vědomí.(??) Co můžeme říci k zákonu duality?(K) Tento zákon popisuje zachování energetické rovnováhy a to, jak vertikální, tak horizontální. Již několikrát jsme si uváděli, že Universum má v sobě zabudovanou vlastnost, pravidlo, zákon, který v relativně krátké době vyrovnává někde vzniklou nerovnici zpět do vyrovnaného stavu BYTÍ. Jinými slovy ze vzniklé dis-balance se stává relativně krátkodobá nerovnice.(??) Nepřipadají Vám oba zákony totožné?


(K) Nemyslím, zákon duality nám mluví o energetické rovnocennosti zdvojeného BYTÍ. Tento zákon dává důraz stav BYTÍ. Zákon spojených nádob nám mluví o pohybu energie různými směry, dává nám tedy důraz na pohyb.


(.) Jinými slovy říkáte, že každá bytost podle svého stavu poznání pracuje na změně svého současného stavu BYTÍ určitým pohybem na posunu alespoň nějaké části své energie do nějakého jím očekávaného budoucího stavu BYTÍ.(??) Tím se zřejmě dostáváme k Vašemu zákonu zlaté střední cesty. Není však možnost výběru cesty do harmonie či disharmonie totožná či podobná s obecnými závěry zákona spojených nádob či duality?(K) Dle mého názoru jde o jiný zákon. Pokusím se Vám vysvětlit proč? Zákon zlaté střední cesty nám mluví ne o dvou, ani o třech cestách, ale mluví nám o obrovské variabilitě cest Universem. Zároveň nám hovoří o nejkratší cestě do vyššího harmonického stavu BYTÍ. Mluví o kvalitě cest a ne o zachovávání rovnice. Je pravda, že mluví o směrech pohybu, chcete-li cestách, ale zákon spojených nádob nepopisuje kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými cestami.(??) Můžete nám to nějak přiblížit?(K) Zákon zlaté střední cesty jsme si také nazvali zákonem průměru. Nechci tady mluvit o zákonitostech evoluce a vývoji živých organismů, i když bychom je mohli použít. Spíš bych uvedl tři základní možnosti výběru rozdílně kvalitních cest a kombinací mezi nimi. Namalujme si obrázek.

Namalujme si obrázek č. 55


Varianta 100% ANO vede energetický systém dobrým směrem, ale nebude-li energetický systém dostatečně citlivý vůči okolním systémům, bude při stejné rychlosti vystřelen do opačného extrémního stavu BYTÍ. Opět se stáváme extrémisty a snažíme se naším Egem manipulovat ostatní, což je ve svém důsledku špatně.

Varianta 100% NE vede již od začátku špatným směrem. Takové rozhodnutí zavádí energetický systém dál a dál do větší dis-harmonie BYTÍ.


Varianta 100% NEVÍM pro nás neřeší nic. Již jsme si řekli, že ve svém důsledku není řešením. NEVÍM není rozhodnutím o našem budoucím stavu BYTÍ.

Je to zákon o volbě své cesty podle stavu poznání, za určité konkrétní situace s důsledkem pro budoucí očekávaný stav koncentrace energie v rozhodujícím se energetickém systému, bytosti.


(??) Chcete tím, snad říci, že 100% ANO resp. cesta do harmonie není nejlepší a nejrychlejší cestou do harmonie? Tomu nerozumím?

 

(K) Přesně tak. Vy jste součástí celé společnosti. Řekli jsme si, že společnost je bytostí také. Nejde jen o to dostal se na místo relativně nejvyšší lokální harmonie, v našem případě na ose x, ale také s cílem se na tomto místě udržet. Abyste se tohoto dosáhli musíte začít uprostřed cesty z extrému k ose x začít brzdit. Jinak přelítnete na druhou stranu osy x, do druhého proti-pólu, extrému na ose y.

Namalujme si opět obrázek č. 56

Dejme si reálný příklad pohybu kyvadla u hodin nebo nástup komunistické totality po totalitě fašistické a mohli bychom uvést mnoho dalších.


(??) Proto je kompromis nejrychlejší cestou do harmonie?


(K) Ano. Musíme, ale rozlišovat několik možných variant kompromisů. Není kompromis jako kompromis, ale to si necháme do druhé části seriálu.


(?) Víte na čem stojí charakter kvality kompromisu?


(.) Asi na tom, kdo a za jakých podmínek kompromis uzavírá jako výsledek své či společné cesty k budoucímu stavu.


(K) Skvěle. Je nutné si uvědomit několik principů, které ovládají toto Universum. Mluvíme o energetické kvantově resp. množstevně vyrovnaném BYTÍ. Dám Vám příklad. Chodíte do školy. Jste jediný dobrý žák. Všichni ostatní propadají.


(?) Myslíte, že za takových podmínek bude ředitel školy otevírat novou třídu. Pro jednoho žáčka? Možná, že v takovém případě zruší školu a převedou Vás do jiné školy. Není výhodnější pomoci svým spolužákům tak, aby minimálně 1/3 přítomných žáků mohla společně postupovat dál.


(.) To máte asi pravdu.


(K) Uvedu extrém. Představte si, že k 2-hé vertikální bráně mezi 1-ním a 2-hým prostorem se dostane jen jedna částice. Ta nemůže projít branou resp. bránu ani neotevře. Teoreticky nemá 1/32 částice svou druhou 1/32 částici, se kterou by se mohla po projití brány spojit. Zásada spočívá na tom, že prostor resp. bránu si otevírá energie sama resp. její množství ve stavu a pohybu. Pouze při dosažení maximálně možných hodnot se mohou částice vracet zpět do harmonie. Sama jedna částice neznamená nic. Nemůže dojít ke gravitačnímu skoku, pakliže nedosáhne určitých parametrů daných zákony Universa. Tím, že jsme podsystémem vyššího BYTÍ měli bychom resp. musíme pracovat pro vyšší celek nejen pro sebe. V opačném případě mě mé EGO posílá do disharmonie. Chceme-li do harmonie, musíme se podílet na tvorbě harmonie nejen svých podsystémů. Jako systém musíme pracovat pro vyšší nadsystém. Proto platí jasná pravidla daná Universem, možná NADUNIVERSEM. Těmi dalšími zákony jsou zákon


o způsobech práce pro Universum - zákon destrukce a syntézy


o energetické struktuře resp. vrstvách BYTÍ v Universu


o nadřazenosti a podřazenosti resp. síle energie nadsystému a samozřejmě


o motivaci a důvodech, proč to všechno dělat. Jde o zákon lásky a nenávisti. Čím víc a rychleji vydáme energii, tím více a rychleji získáme či ztratíme podle směru naší investice.


Znova opakuji, pořadí všech 7 zákonů není důležité. Jsou naprosto energeticky rovnocenné. V každém okamžiku v celém Universu resp. v jeho jednotlivých částech působí všech 7 zákonů paralelně časově i prostorově.


(??) Pokračujme v komentáři k jednotlivým zákonům. Co myslíte zákonem o způsobech práce energie v Universu?


(K) Mluvili jsme o něm opět celou dobu. Energie pracuje formou koncentrace nebo dekoncentrace, chcete-li formou syntézy a analýzy. Jde o postupnou předurčenou destrukci částic na menší a jejich následné slučování. Myslím si, že o tomto zákonu není nutno se nějak více zmiňovat a komentovat ho.


(??) To s Vámi souhlasím. Úplně prvně jsem však od Vás slyšel něco o zákonu kumulace resp. o energetické struktuře resp. vrstvách BYTÍ v Universu.

 

(K) To si nemyslím. Stále hovoříme o jednotlivých prostorech s rozdílnými kvalitativními a kvantitativními energetickými koncentracemi u jednotlivých bytostí. Tento zákon bychom také mohli nazvat zákonem kumulované energie. Zákon mluví především o tom, že nelze přeskakovat jednotlivé vrstvy bez patřičného postupného růstu či ztráty koncentrace energie.


Zkusme si namalovat obrázek č.57

Zde vidíme, kde dochází ke kvalitativním změnám skokem a kde dochází ke kvantitativním změnám postupným. Můžeme to přirovnat k rychlé revoluční změně ve vertikální bráně a pomalé evoluční změně v horizontální bráně.


(.) Z toho vyplývá, že vše, člověk, hvězdy, galaxie i Universum jako celek jsou vrstevnaté energetické systémy. Mohli bychom také říci prostorově segmentované bytosti o různých stupních energetické koncentrace.


(??) To by potřebovalo detailnější výklad. Co Váš předposlední zákon? Zákon síly nadsystému.


(K) Vy už víte, že jsem nudný. I o tomto zákonu jsme průběžně mluvili. Jako o kvantitativních či kvalitativních systémech resp. nadsystémech. Jejich výčet jsem uvedl v tabulce č. 50. Je potřeba si uvědomit, že Universum jako celek je pro nás bytostí s největší silou a proto je Universum nejvyšším nadsystémem. Universum ovládá vše, co v něm je a co se v něm pohybuje.


(.) Tím, jinými slovy říkáte, že nad námi jsou koncentrovanější, energeticky silnější bytosti. Asi bych mohl uvést jako příklad i naši planetu Zemi jako svébytnou bytost, která se snaží udržet svou rovnováhu a dokládá nám to svými prudkými a extrémními změnami počasí v posledních letech, že?


(??) Vy spíš, ale máte na mysli, bytosti z 2-hého až 7-mého prostoru Universa?


(K) Říkáte to dobře. Všechny Vaše příklady jsou pro nás jako pro lidi a lidskou civilizaci jako celek kvantitativními a kvalitativními nadsystémy. Jak sami jistě cítíte nadsystém je vždy silnější.


(??) Takže vyjímka neexistuje? Co taková rakovina, která je schopna zlikvidovat celého člověka jako svůj kvantitativní nadsystém? Jen tento jednoduchý a bohužel častý příklad Vámi navrhovaný zákon popírá.


(K) Na první pohled to tak vypadá, ale pravda to není. Asi je pravda, že jedna jediná rakovinová buňka nás nezničí. Musí jich být daleko více a k tomu, aby se z normálních buněk staly buňky rakovinové, musí dát někdo souhlas. Ten souhlas dává náš nefunkční kontrolní imunní systém. Imunní systém je však součástí nás jako celku. Tudíž jeho kontrolu či souhlas s jeho nefunkčností musíme dát my sami. Jedině s naším souhlasem nebo díky lenosti našich vyšších těl se může buňka jako náš podsystém rakovinově rozrůstat. Je to tedy egoistické rozhodnutí buňky, která si chce dělat, co chce, ale může tak činit jedině se souhlasem nadsystému. To si většina nemocných neuvědomuje. Druhým pohledem je to, že když rakovinová buňka ničí celý nadsystém, pak může zničit celé své prostředí v němž existuje. Sama o sobě buňka nevyhraje, protože nakonec svým rozhodnutím zničí i sama sebe. Myslím si, že tento případ není popřením zákona, ale je to duální pohled na funkčnost tohoto zákona.


(.) To by také chtělo delší debatu. Pusťme se do posledního zákona, který nazýváte zákonem motivace, lásky …… či souvztažnosti? To jsou trochu nesourodé názvy?


(K) Možná by bylo lepší ponechat toto téma do dalšího dílu a to i proto, že je tento zákon trochu složitější než výklad ostatních zákonů. Příště dokončíme celý symbol “7”.Stažení tohoto dílu seriálu do Vašeho PC:

.doc ve formátu .doc (Microsoft Word)
.pdf ve formátu .pdf (Adobe Acrobat)
Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků