(K) Tak konečně jsme se dostali k předposlednímu symbolu „8“ z číselné řady symbolů. Svým způsobem jsme o něm mluvili po celou dobu a především u symbolu „4“ (2+2).


(??) Jak to? Symbol „4“ mluví jen o dvou pohybech. Máte, ale pravdu, že jsme mluvili i o 4 pohybech obecně jako o působení silné a slabé, elektromagnetické a gravitační síly.


(K) Správně. Protože jsme u symbolu mluvili o 4 pohybech, pak jsme vlastně většinu času mluvili o symbolu „8“( 2+2+2+2). Máte-li zájem podívejte se zpětně na díly, které jsme věnovali symbolu „4“. On je totiž každý pohyb duální a tím se dostáváme právě k symbolu „8“.


(?) Přesto si myslím, že bychom měli ještě dodat základní popis „8“. Zkuste mi energeticky charakterizovat tento symbol, můžete?


(.) Je to číslo sudé. Je symbolem pohybu – posledního 4-tého pohybu. Tento symbol presentuje nejen působení tohoto 4. pohybu, ale především paralelní působení všech 4 pohybů v každém okamžiku BYTÍ. Jinak mě nenapadá, co více uvést.


(K) Doplňme, že tímto 4-tým posledním pohybem je gravitační pohyb. Chceme-li vidět jeho duální podobu, pak bychom měli mluvit o gravitačním dostředivém pohybu a odstředivém anti-gravitačním pohybu. My víme, že tyto pohyby směřují od periférie k centru nebo od centra k periferii systému ( podsystému i nadsystému). Dále víme, že tyto 4 duální pohyby resp. 8 pohybů udržují energetickou relativně stabilní vertikální i horizontální rovnováhu BYTÍ v prostoru a čase.


(?) Myslíte si, že je nutno v tomto okamžiku více komentovat tento gravitační pohyb?


(.) Asi ne. Spíš bych měl zájem více okomentovat výsledek společného působení těchto 4 resp. 8 pohybů v Universu jako celku.


(K) Viděli jsme, že výsledkem těchto pohybů jsou rozmanité stavy a kombinace pohybů částic v Universu v jeho jednotlivých prostorech. Již víme či snažili jsme se dokázat, že gravitační pohyb a úroveň jeho sladěnosti se svými podsystémy, tak i okolními systémy i energeticky silnějšími nadsystémy, je dána rozhodnutími měřeného energetického systému. Každé rozhodnutí je přímo závislé na stavu a úrovni poznání a to je zase dáno stavem a úrovní koncentrace energie v energetickém systému. Tím se dostáváme k faktoru „velikosti“ rozhodujícího se systému. Stav poznání a naše energetická velikost na sobě přímo závisí resp. závisí na našich minulých rozhodnutích, na našich minulých stavech a pohybech, které nás dovedly až do současného stavu a úrovně poznání i koncentrace energie v nás. Všechny tyto informace máme a má každá forma BYTÍ zabudovánu ve své genetice. Jinými slovy v každém systému jsou tyto informace archivovány ve stavu i pohybu BYTÍ.


(?) Nyní bychom se mohli vrátit do okamžiku, kdy prvotní energetická částice vstoupila do Universa a opět sledovat, jak a proč se rozhodovala? Co na ni mělo vliv, že se rozhodla tak, jak se rozhodla?


(.) Já si myslím, že si to pamatuji dobře a že je to zbytečné.


(K) Doplním, že každé rozhodnutí má vliv na náš stav resp. budoucí stav a tím pádem i na naše budoucí pohyby. Jsou to spojené nádoby. Podle stavů a pohybů i úrovně poznání každé určité částice, jsme nebo bychom měli být v budoucnu schopni říci, ve kterém prostoru a čase se nachází a jak se bude vyvíjet její koncentrace při určitých následných rozhodnutích. Především právě o tomto Pansophia pojednává.


(?) Vy jste, ale chtěl pohovořit na téma paralelnosti všech 4 resp. 8 pohybů, které ovládají částice v celém Universu?


(K) Z tohoto důvodu, se přeci jenom musíme vrátit do situace, kdy částice vstupuje do Universa, aby z rozhodnutí NADUNIVERSA doplnila své poznání v tomto Universu. Bude záležet, zda stav poznání vracející se částice z periferie Universa má či nemá plnohodnotnou genetickou informaci. Jak víme, máme zde možné 3 základní stavy částic, které se nacházejí v prostoru Ráje resp. 7-mého prostoru.


(?) Jaké to jsou?


(.) 1) částice bez nového poznání tohoto Universa, která právě z důvodu nabytí poznání vstupuje či vstoupila do Universa. Ať se bude částice snažit, jak chce, nemůže z mnoha důvodů projít branou zpět, proto nabývá na síle a roste její podélný pohyb resp. rozhodnutí, která tuto částici vystřelí do nejvzdálenější periferie Universa


2) částice s maximálně možnou genetickou informací se 100% požadavky na stav a pohyb či úroveň poznání, která této částici umožní vystoupit z tohoto Universa ven.


3) částice s nedostatečnou genetickou informací, která se z těchto důvodů nemůže trefit do výstupní brány a proto v Universu zůstává.


(K) Vidíme, že částicová struktura Universa je složitější resp. dokládá strukturu v jednotlivých vrstvách, prostorech. První částice existují s poznáním, kterému lze přiřadit předurčené rozhodnutí NE (nemohu projít), druhé jsou s rozhodnutím ANO (mohu projít) a třetí jsou s rozhodnutím NEVÍM (nevím zda projdu či proč jsem neprošla). Ve skutečnosti existují v každé této entitě částic, částice, které mají rozdílnou genetickou výbavu právě díky předcházející úvaze, že nejsou částice „čerstvě“ vstoupivší do Universa, ale i částice, které nemohli Universum opustit a musí si dodělat určité zkoušky. Je jen teoretický důkaz, že každá větší energetická vrstva se skládá z pod-vrstev podle stavu genetické informace resp. podle stavu poznání. Je to pořád dokola to stejné.


(?) Předpokládám, že nyní si již dokážeme přesněji představit stavbu Universa. Možná již chápeme, čemu se říká energetický blok resp. proč Bůh i Ďábel a jejich jednotlivé bytosti, tak úzkostlivě dbají na „100%“ složení zkoušek v celém rozsahu poznání tohoto Universa na cestě zvěrokruhem do chaosu i do harmonie. Naše poznání je neustále zkoušeno formou současných úkolů jako test našich aplikačních reakcí na základě námi nabytých genetických informací či jako nápravu nezvládnutých úkolů z minulých životů. Je to jediná možná forma pro odčinění karmy. Jde o skládání zkoušek, jak na straně „dobra“- harmonizace energie, tak i „zla“- disharmonizace energie.


(??) Mohl byste se pokusit to namalovat?


(K) Dobrá namalujme si obrázek.


Obrázek č. 65 a 66


(K) Protože jsme obecně málo mluvili o čase, uvádím pro doplnění představy, že částice, která se nachází ve stavu obrátky, kdekoli v Universu má vyrovnán 4-tý gravitační pohyb. Tato částice vnímá čas jiným způsobem než ostatní, které nemají tento 4-tý pohyb vyrovnán. Jinými slovy se odstředivý a dostředivý pohyb ruší. Výsledkem je, pak 0 gravitační pohyb. Vnímaný čas je samozřejmě rozdílný na obrátce různých částic v různých prostorech, ale to bychom si nechali do další části seriálu, budete-li mít zájem.


(??) Když Vás, tak poslouchám, má každá z částic svobodnou vůli říkat NEVÍM a zůstávat, tak nekonečně dlouho, kdekoli v prostoru Universa?


(K) Teoreticky to vypadá, že ano. V konečném důsledku je nerozhodnutých vždy „jen“ suma 1/3 energií. Je to normální stav hledání v BYTÍ. Řekli jsme si, že uděláme-li jednou zkušenost a poznáme-li zákon, nemůžeme si myslet, že to bytosti a Universum nad námi o nás NEVÍ. Mají přesné informace o všech podsystémech. Proto bude naše vědomé NEVÍM egoistickou spekulací, o které všechny nadsystémy budou vědět a vědí. Proto je obrovský rozdíl mezi spekulativním vědomým NEVÍM a opravdovým nevědomým NEVÍM. Obě nás vedou ze stejného místa BYTÍ rozdílnými směry. Universum je absolutně spravedlivé, protože tím chrání samo sebe. Samo o sobě je systémem a nemůže si dovolit mrhat energií a dávat vyšší úkoly energeticky neodpovídajícím rizikovým systémům, bytostem.


(.) Rozumím, když se dívám na ten Váš obrázek, začínám chápat proč se v matematice značí nekonečno ležatou „8“.


(??) Víte, zajímala by mě ještě jedna věc. Velmi často jste používal v našem rozhovoru slovo relativní či relativnost. Můžete mi osvětlit tento výraz ve Vašem pojetí v Pansophii?


(K) Velmi dobrá připomínka. Mluvili jsem o tom, že vše je relativní. Slovo relativní je odvozeno ze slova či výrazu „ relace“, což znamená vztah. Relativní znamená „vztahující se „ mezi tím a tím. Je to posuzování vzájemného vztahu forem energie resp. mezi dvěma určitými energetickými systémy ve svých stavech, pohybech, prostorech, časech i úrovních poznání. Dám příklad. Na začátku našeho rozhovoru jsme vyšli z jediného bodu. Do vstupní brány Universa nám vstoupila částice. Tento malý nepatrný bod se nám za 6 dnů tvoření rozrostl do velikosti celého Universa. Nyní ho máme před sebou. Stále jsme se pohybovali a pohybujeme uvnitř Universa. Od určitého momentu se díváme na Universum i jakoby zvenku. Zkuste si nyní představit, že jste NADUNIVERSUM a na naše domovské Universum se díváte z neuvěřitelné dálky. Jakoby jste se podívali na jednu jedinou buňku či kvantovou částici svého těla. Namalujme si ještě jeden obrázek.


Obrázek č. 67


Relativita je vztah vnímaný buď z nadhledu do podhledu anebo z podhledu do nadhledu. Již jsme se o tom zmínili, ale nemluvili jsme o tom jako o relativitě. Stále mluvíme o energetických systémech ( podsystémech a nadsystémech) v různých vztazích. Jsou to vztahy různých energetických forem BYTÍ v prostoru a čase.


Proto platí, že energie , prostor i čas mohou a jsou relativní v případě, že je s něčím poměřujeme. Jen BYTÍ samo o sobě v přítomném čase, neporovnávané s ničím jiným, je absolutní. Pansophie čistou logickou úvahou aplikovanou do reálného života dokazuje Einsteinovu teorii relativity. Potvrzuje, že se zvyšující se rychlostí, ve vzájemném poměřovaném vztahu 2 rozdílně se pohybujících systémů, se čas rychleji se pohybujícího se systému zpomaluje a prostor zmenšuje, z pohledu vnímání času a prostoru tím druhým energetickým systémem.


(??) Dobrá, to asi posoudí až budoucnost. Raději bych Vás požádal o příklady z tarotu a numerologie.


(K) VIII. ve velké arkáně je symbolem síly. Některé školy tuto kartu vykládají jako spravedlnost (resp. jako XI.). Předpokládám, že z toho symbolu lze vycítit obě dvě charakteristiky. Osobně dávám přednost výkladu síly. Je to karta obrovské energetické síly a vnitřní hluboké harmonie. Je souhrou vědomých i nevědomých sil. Představuje sílu a strach naháněné archaickými silami. Tuto sílu lze pochopit a získat na svou stranu jedině láskyplným přijetím. Jinými slovy my jako podsystémy musíme pochopit zájmy vyšších nadsystémů. Nedoporučuje se potlačovat své instinkty a intuici. Na úrovni vědomí „8“ symbolizuje významnou až alchymistickou proměnu. Symbolizuje poslední závěrečný pohyb. Myslím, že výklad tarotu, který je stár několik tisíc let, nám přesně potvrzuje naše závěry kolem symbolu „8“.


(??) A co „8“ z malé arkány?


(K) Nejdříve se podívejme na životní cyklus čehokoli z pohledu 4 pohybů. Má to vždy 4 fáze : fázi vzniku – přelití energie z jiné formy

fázi růstu – růst a vrchol je bod zlomu

fázi poklesu – bod zlomu a pád

fázi zániku – přelití energie do nové formy


Když se podíváme na symboliku „8“ v malé arkáně, pak zde máme:


-          mincovou „8“ symbolizující schopného učedníka, který se může rychle stát mistrem. Jde o školu života, která dotváří naši úroveň poznání

-          žezlovou „8“ symbolizující čas aktivity, ruchu a s očekáváním, že se blíží nějaká zlomová událost. Symbolizuje také spontánní změny, kterým se ve škole života musíme přizpůsobit, abychom jimi prošly

-          mečová „8“ symbolizující, že něco cenného umrtvujeme v sobě, vyzývá k větší vnitřní svobodě, ale nechápeme-li tuto situaci, pak máme strach z hrozí zkázy a poslední je

-          kalichová „8“, která je symbolem loučení s těžkým srdcem, ale je to jen přirozený, logický a dobrovolný odchod resp. je to symbol ukončení svého úkolu v určitém čase a prostoru.


(??) Pár slov k numerologii, můžete?


(K) Lidé s osudovým číslem „8“ jsou ve svém životě spojeni s ponižování a prochází mnoha životními překážkami. Všichni jsou na konci mikro-cyklů i makro-cyklů zkoušeni ve všech životních situací a to i z nečekaných stran. „8“ je symbolem posledních pohybů. Je to taková životní maturita. Tito lidé mají projít mnoha důležitými životními zkušenostmi, které na ostatní nejsou kladeny. Přesto resp. právě proto je symbolem nejvyšší rovnováhy, duchovna a spojení vědomí a nevědomí.

Podívejme se ještě na to, kterých linií je „8“ součástí.


2-5-8 emocionální linie resp. symbolizuje projevy emocí, vyšší EQ


7-8-9 duchovní linie resp. je cestou k vyššímu duchovnu


4-8 léčitelské a okultní schopnosti resp. jde o člověka s talentem a intuicí pro tyto děje


6-8 již samotná realizace a aplikace okultních věd, vzdělávání se a experimentování v metafyzice


Myslím si, že jsme tímto vyčerpali vše hlavní, co jsme mohli říci. Příště se pustíme do posledního symbolu, který zakončuje číselnou symbolickou řadu. Také příště ukončíme první část seriálu o Pansophii. Je symbolické, že vyjde právě 32 dílů. Podívejte se pro Vaši informaci, kolik jich vyšlo v roce 2002 a kolik jich vyšlo (vyjde) v roce 2003. Věřte tomu, že toto nebylo předem plánováno, alespoň ne mou osobou.


Na závěr chci Vám chci ještě předložit k přemýšlení tabulku.Ta jinými symboly popisuje strukturu Universa a jeho vyvážené BYTÍ.

Tabulka č. 68

1 2

3 4

5

6 7

8 9

vznik

vstup

růst

ke zlomu

zlom

pád

od zlomu

zánik

výstup

E= stav* pohyb

E= stav* pohyb

E = stav

E= pohyb* stav

E=pohyb* stav


Stažení tohoto dílu seriálu do Vašeho PC:

.doc ve formátu .doc (Microsoft Word)
.pdf ve formátu .pdf (Adobe Acrobat)
Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků