Vraťme se k naší úvaze o stvoření Universa. Kdy si hrajeme na Stvořitele a snažíme se pochopit, co se v našem „Universu“, v našem „já“ odehrává a proč?


(?) Na konci minulého dílu jsem Vám položil otázku: “Jaký proces resp. co zapříčinilo dělení energie? Co nás jako energii rozpohybovalo?

(K) Jistě jste si všimli, že jsme se pomalu posunuli na naší číselné řadě od symbolu 0 k symbolu 1 s drobným nakousnutím „3“ resp. stavů energie. Nyní se dostáváme k symbolu 2. Konstatoval jsem, že ve svém prvotním významu symbolizuje první pohyb energie v Universu. Nejslavnější kniha světa, Bible nám říká, že: „Na počátku všeho bylo slovo. To slovo bylo Bůh.“ V případě Vaší otázky, odkud se ona energie v Universu vzala, odpovídám, že existuje celkem 12 Univers mezi, kterými energie protéká. Ale o tomto NADUNIVERSU budeme mluvit až po skončení poutí tímto naším Universem. (Děkuji za pochopení). Ve svém obecném významu 2 znamená symbol rozhodnutí o změně o pohybu ke změně.


(?) Uměli bychom popsat, co se vlastně na počátku počátků stalo? Kde se vzalo ono SLOVO? A co to slovo mělo vyjadřovat?


(K) V minulém díle jsme hovořili o tom, že jsme VŠE / NĚCO (1 prvočíslo) a kolem nás není NIC ( 0 ). Při testu jsme zjistili, že jsme, existujeme a snažili jsme přesvědčit sama sebe, že se známe , když jsme. Proto naše SLOVO je „ JÁ JSEM. Ale v průběhu našeho testu se Vaše Já rozdělilo na 3 druhy Já.


(?) Jaká jsou ta Vaše JÁ a jak jsou energeticky silná či velká?


(.) 1/3 ( jedna třetina ) energie je pro ANO a říká: „ Já jsem“, 1/3 říká, že NEVÍ a 1/3 je proti, takže říká NE resp. se ptá : „Jsem já?“

 

(?) Umíte mi říci, kdo je z těch 3 Já nejsilnější?


(.) No přeci, žádné. Všechny jsou stejně silné.

 

(K) Ano, z hlediska stavu energie, máte pravdu.


(?) A jak vypadá energetický poměr 3 Já z pohledu budoucího pohybu pro nějaký budoucí stav? Kdo z nich chce nějaký pohyb resp. nějakou změnu a kdo ne?


(.) Dobře. Uvažujme. Změnu určitě chce ta 1/3, která pochybuje o tom, zda se zná resp. která říká: „ Jsem já?“. Ale druhé 2/3 žádnou změnu zatím nechtějí. Takže ten poměr je 1/3 pro změnu proti 2/3, které změnu nechtějí v tomto okamžiku.


(K) Přesně tak. Uveďme si příklad z Bible a pak i ze života. V knize knih je napsáno, že Všichni byli v Ráji spokojeni a mohli dělat, co chtěli. Jediné, co měli zapovězené je ochutnat plody Stromu poznání, který rostl přímo ve prostřed Ráje.


(?) Co se stalo? Adam s Evou ochutnali jeho plody. A co následovalo?


(.) Adama i Evu vyhodili z Ráje.


(?) Kdo myslíte, že je vyhodil?


(.) Asi to budou ty 2/3 energie, která nechtějí mezi sebou mít někoho, kdo si nevěří, že se zná a že je v harmonii.

 

(K) Ano. Příklad ze života.


(?) Budete ve firmě zaměstnávat někoho, kdo nevěří, zda-li je jeho práce pro firmu prospěšná. Takže záleží na tom, jak jeho EGO ladí s vyšším egem firmy. Nebo budete doporučovat , aby si Vaše dospívající dcera vzala narkomana. Ne, budete se snažit udržet relativní harmonii rodiny a toho docílíte jedině tak, že budete hlídat investice, jak ve firmě, tak v rodině,… . Těch příkladů ze života můžeme uvést velmi mnoho. I náš organismus se nejprve snaží rakovinové buňky opravit a přimět ke spolupráci. Když to nejde snaží se jich zbavit tím, že do postiženého místa pošle bílé krvinky. Boj s rakovinou lze zvládnout, ale Vy musíte chtít. Nejen Vy,ale Vašich 1-3-5-7-9 těl, to musí chtít a neměli by bojovat mezi sebou.


(.) No tak, jak to říkáte, to vypadá jako pravda, tedy Vašimi slovy jako Vaše relativní pravda.

 

(K) Doufám, že jsme si potvrdili to, že Adam s Evou museli opustit Ráj protože, to přikazovala většina v onom prostoru. Chcete-li někteří toto vnímají jako osud. Osud mě někam zavál a připravil a postavil do cesty to a to. Ale on je to jen zákon síly nadsystému. Jich jsou 2/3.


(?) Ale ještě něco rozhodlo o jejich odchodu z Ráje. Víte, co to bylo, je a bude?


(.) Bylo to jejich rozhodnutí, že ochutnají plod ze stromu Poznání, přestože věděli, že to dělat nemají.

 

(K) Ano, velmi správně. Byla to jejich svobodná vůle. Vůle jejich EGA, které je donutilo se tak rozhodnout s těmi následky, které mohli a měli předpokládat. To je zákon. Nadsystém je vždy silnější než podsystém. Ale předbíhám, vraťme se k 2. Dalším logickým postupem chci ukázat, že totéž platí i v atomu jako energetickém systému. Elektron, který je podsystémem atomu jako nadsystému se snaží svým krouživým pohybem kolem jádra získat takovou energii, aby postupně prošel 7 orbity elektronového obalu až k jádru a tam se stal jeho součástí jako část neutronu. Když pohyb elektronu nebude kruhově sladěn nemůže propadnout na vyšší energetickou hladinu resp. do energeticky vyššího prostoru, orbitu. Adam s Evou se rozuhodli vypadnout z jádra Universa, zatímco náš elektron se snaží dostat zpět do jádra atomu. Pokouším se Vám ukázat dva pohledy na makrosvět a mikrosvět z pohledu metafyziky a fyziky. Doufám, že se budete díky takovým to paralelám na Pansofii těšit více.


(?) Vrátím se k mé otázce. Co rozpohybovalo onu energii (1) z absolutní harmonie?


(.) Říkal jste resp. Bible to říká, že na počátku bylo SLOVO. To slovo bylo Bůh. JÁ JSEM, je ten který držel harmonii. A ta samá energie, ale v převrácené hodnotě JSEM JÁ?, nám harmonii opouští a vydává se tvořit prostor a čas. Opouští nám původní Ráj a jde hledat sama sebe. Takže proto bylo na počátku ono SLOVO.


(K) Vraťme se, ale nyní k symbolickému, logickému, matematickému či fyzikálnímu vyjádření toho, co se nám tam stalo. Jde o pohyb.


(?) Proč jde o pohyb?


(K) V podstatě se nám ta samá energie rozdělila na dvě části, které chtějí protichůdná řešení svého stavu resp. na 2 rozdílné budoucí stavy. Třetí část nemá představu o svém budoucím stavu, ale má a drží si svůj zatím harmonický stav. Právě tento rozdílný pohled na budoucí stav nám energii rozpohyboval. Jedna z energií původního systému se proto dere od středu k povrchu resp. na periferii našeho původního energetického bodu. Přelévá se ta část energie, která chce změnu. Tato část energie tvrdí, JSEM JÁ a chce sama sebe poznat a proto musí opustit harmonii. Pohybem směrem k povrchu a při opuštění systému získává tato energická částice obrovskou rychlost a zároveň má tato částice konkrétní množství energie. Odtud pramení vztah, který je důležitý v celém Universu. Vztah kvanta resp. množství energie a s ním související vlastnost jeho pohybu. Nazývám to zákonem souvztažnosti. Takových to zákonů je pouze 7, které ovládají celé Universum.


Matematicky jsme původní energetický bod, který je navenek harmonickou energií označili symbolem “1”. Proč? Protože svým charakterem vně, je to jednolitá, nedělitelná energie. Systém sám sebou je bytostí. Tuto vlastnost má nejen číslo “ 1”, ale je první ze všech čísel na řadě. Proto je číslo jedna prvním prvočíslem. Pohyb uvnitř systému zvenku nevidíme. To, co vidíme vně je jen energetický bod a z něho tryskající energii.


(?) Co myslíte, že se bude dít dál s touto energetickou částicí, která nám opustila harmonii, chcete-li Ráj?


Obrázek č. 6

Stažení tohoto dílu seriálu do Vašeho PC:

.doc ve formátu .doc (Microsoft Word)
.pdf ve formátu .pdf (Adobe Acrobat)
Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků