HRVklinik - klinika variability srdečního rytmu

Veškeré informace naleznete též na hrvklinik.eu

HRVK – slouží lékařům, ale i jiným uživatelům, k speciálnímu vyšetření vegetativní nervové soustavy (VNS), které je založeno na analýze variability srdečního rytmu (VSR), a dále k analýze rizikových faktorů v současnosti nejzávažnějších onemocnění. Základní testování VSR je produktem kosmického výzkumu a je používáno v mnoha medicínských i nemedicínských oblastech. Systém analýzy rizikových faktorů po rozsáhlém klinickém výzkum vypracoval, v praxi dlouhodobě používal a zdokonaloval autor projektu.

HRVK výrazně rozšiřuje možnosti využití zařízení Teslagraf (KARDiVAR) a jeho programového vybavení. Zásadním způsobem zlepšuje orientaci ve výsledcích měření. Obvyklé hodnocení absolutních hodnot jen na základě předdefinovaných, nebo literárních údajů zkresluje a omezuje klinické závěry. HRVK umožňuje určit pozici jednotlivých naměřených hodnot v řadě porovnáním s rozsáhlou databází dat.

HRVK, navíc k základním údajům uvedeným ve výsledkové části běžného programového vybavení přístrojů pro měření VSR, poskytuje klinickou interpretaci analyzovaných dat, tzn. upřesňuje stav a aktivitu základních úrovní regulace VNS, hodnotí celkový stav VNS s ohledem na věk a základní parametry organismu, včetně genetických vlivů a osobní anamnézy vyšetřované osoby, a dále analyzuje emocionální vlivy vyšetřované osoby na funkce a stav VNS. Nedílnou součástí HRVK je dotazník, který spolu s výsledky měření VSR slouží k objektivnímu hodnocení rizika vzniku metabolického syndromu, nádorových onemocnění, hypertenze, diabetu aj. chorob, detekuje vliv rizikových faktorů závažných onemocnění na VNS a v případě existujících onemocnění objektivizuje jejich celkový dopad na organismus. Uvedený nadstandardní systém analýzy byl několik let testován a využíván v klinické praxi.

HRVK je vytvořen na principu neuronové sítě, je schopen kontinuální optimalizace svých funkcí a na základě přibývajících zkušeností je nadán možností dalšího vývoje. Omezuje dopad extrémních hodnot a chyb měření na celkové výsledky.

HRVK klade důraz na dynamické sledování. I když umožňuje analyzovat a interpretovat data z jednoho měření, kdy výsledky značně odpovídají biologické realitě, dle známých klinických zkušeností - často až statisticky významné změny testovaných dat v čase upozorní na závažný stav organismu, někdy dlouho před projevem zřetelných klinických změn.

Výsledky HRVK mohou sloužit jako doplňující diagnostická metoda v mnoha klinických oborech. A to tam, kde hodnocení stavu VNS je už běžné (neurologie, kardiologie, sportovní lékařství aj.), ale i v takových situacích, kdy celkový pohled na organismus byl zatím málo využíván (onkologie, preventivní medicína aj.)

HRVK nabízí mnohostranné využití:

 1. Aktuální definice stavu VNS a hodnocení rizika závažných onemocnění na základě analýzy rizikových faktorů a aktuálního stavu VNS.

 2. Vytvoření rizikových skupin vyšetřovaných osob (v závislosti na odbornosti uživatele - onkologická, interní, endokrinologická aj. onemocnění). Výsledky HRVK mohou být podkladem pro další pravidelné sledování, pro aplikaci preventivních opatření a v určitých situacích i podnětem ke komplexnímu přešetření vysoce rizikových osob, zvláště při významných změnách v rámci dynamického sledování.

 3. Dlouhodobé sledování stavu organismu se zaměřením na specifické klinické potřeby – např. vývoj chronických onemocnění.

 4. Sledování a analýza efektivity léčebných postupů zaměřených na řešení jednotlivých klinických problémů i dopadu léčby na celkový stav organismu v různých časových horizontech.

 5. Základní metoda preventivní medicíny sloužící ke stanovení stavu, možností a rezerv organismu, k analýze působení faktorů vnitřního a zevního prostředí a dále k optimalizaci preventivních opatření.

 6. Podklad k vědeckému hodnocení vybraných otázek klinického výzkumu. Ve spolupráci s autory HRVK je nabízena možnost speciálních analýz získaných dat se zaměřením na biologické zvláštnosti jednotlivých klinických studií.

 

Výstupy HRVK:

 1. Klinická interpretace jednotlivých hodnot, nebo kombinací hodnot naměřených pomocí zařízení KARDiVAR (Teslagraph):
  základní projevy vegetativní nervové soustavy (VNS) - (výkonnost, reaktivita, rovnováha),
  funkce jednotlivých úrovní řízení VNS,
  celkové hodnocení stavu VNS.

 2. Riziko vzniku závažných onemocnění, respektive vliv již existujících závažných onemocnění na stav VNS (hypertenze, diabetes, nemoci štítné žlázy) a dále vliv hmotnosti na VNS.

 3. Riziko vzniku metabolického syndromu (komplex závažných onemocnění jako např. hypertenze, ateroskleróza, diabetes, poruchy srážlivosti krve, obezita a mnoho dalších, jejichž vzájemné negativní působení postupně vede k selhávání základních životních funkcí a vzniku dalších onemocnění, včetně nádorových).

 4. Riziko vzniku nádorů prsu (u žen).

 5. Riziko vzniku nádorových onemocnění (u žen se jedná o nádorové choroby jiné, než nádor prsu).

 6. Návrh obecných preventivních opatření.

 7. Přehled nejdůležitějších informací o VNS a metodice VSF.

 8. Srovnání všech naměřených hodnot s velkou databází dat a jejich zařazení v relativní škále jednotlivých hodnot v závislosti na pohlaví, věku a BMI (body mass index). Tím dochází k omezení vlivu chyb v měření, extrémních hodnot a vlivu málo závažných faktorů na konečný výsledek měření. Tento systém umožňuje i neerudovaným uživatelům určit, zda jde o statisticky a biologicky závažný posun jednotlivých dat od optimální hladiny.

 9. Součástí HRVK je i možnost dynamických kontrol, tj. srovnání řady naměřených dat a výsledků dvou a více analýz v čase. Systém opět umožňuje klinickou interpretaci a významnost zjištěných změn.

 10. HRVK obsahuje analytický systém, který umožňuje poskytnout na vyžádání odbornou pomoc při řešení různých výzkumných úkolů, při kterých je využíván systém měření VSR. HRVK lze na vyžádání pro jednotlivé uživatele upravovat dle jejich specifických požadavků a zaměření (rozšíření škály klinické interpretace naměřených dat, speciální úprava analýz a výstupů dle odbornosti uživatele). Na vyžádání lze provést souhrnné zpracování dat jednotlivých uživatelů a analýzu zaměřenou na určenou problematiku.

 

Pro více informací navštivte hrvklinik.eu

Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků