Vážení přátelé,


My všichni jsme součástí velké hry energií, ale i tvůrci obecné porady o nápravě věcí lidských, která již věky věků probíhá. J. A. Komenský byl jedním z nemnoha géniů, kteří se snažili pozvednout uvědomění si lidského BYTÍ v největší možné úrovni poznání a to, jak rozumu, tak i srdce.


Nejprve bych chtěl poděkovat Jirkovi Maškovi, který pro PANSOFII vytvořil prostor a Vám poděkovat za čas, který jste I. části věnovali. Obecně platí, že my sami svobodně rozhodujeme o svém konání a proto, my sami vytváříme poptávku po buď po pozitivních či po negativních zdrojích energie.

Tuto druhou část přednáším již několik let pod stejným názvem „Průvodce chaosem“. Určitě Vás zajímá, zda-li bude text opět veden ve formě dialogu. Mohu Vás ujistit, že této formě zůstanu věrný.


Doufám, že jsme si ve všem nebo většině při minulém výkladu stavů a pohybů energie v prostoru a čase rozuměli. Pro ty, kteří se seznamují s PANSOFIÍ až nyní chci uvést, že se budu odvolávat k textům a jednotlivým dílů z I. části. Ze zkušenosti přednášek mohu některé čtenáře potěšit a sdělit, že tato II. část by měla být vedena v mnohem lidštější terminologii. Někdo by řekl, že bude více o životě. Přesto bych Vám doporučil přečíst I. díl jako celek. Ona logika vývoje BYTÍ energie v prostoru a čase má svá jasná pravidla a posloupnost. Tím nikomu nebráním čtení dílů na přeskáčku. Dále bych chtěl říci, že uvažuji o vytvoření něčeho jako slovníku či výkladu termínů a používané terminologie v Pansofii, kde byste mohli žádat o vysvětlení, co se míní tím a tím termínem, slovním obratem,..a já bych Vám sdělil energetický výklad z pohledu Pansofie.


Při čtení I. části Vás jistě napadalo mnoho otázek, na které jste odpověď nedostaly. Pokusím se ony odpovědi, které byly možná schovány mezi řádky, vytáhnout na světlo. Doufám, že se mi podaří Vám osvětlit více praktických věcí z naší lidské roviny vnímání BYTÍ v UNIVERSU. Cílem měla být snaha pochopit ony hry různých energetických forem navzájem.


Jinými slovy „ Průvodce chaosem „ bude o tom: - co se hraje za hru(y)

-          kde se odehrávají

-          kdy se odehrávají

-          kdo je hraje a

-          jak je hraje


Protože BYTÍ je především komunikací resp. dialogem a ne jednostranným monologem. Doufám, že se mi podaří průběžně sám za sebe i za Vás ptát „ PROČ“? Samozřejmě, přivítám diskusi, kterou nám registrovaným čtenářům Osudu.cz umožňuje prostor na konci každého dílu. Vašimi otázkami velmi pomůžete vzniku této internetové verse. Ptejte se. Chce-li být PANSOFIA universální měla znát řešení každé Vámi položené otázky.


O čem bude II. část?


Základní osnovu II. části jsem presentoval v posledním 32. díle I. části ( dále budu jen zkracovat na podobu I/32). V I. části jsem se snažil naznačit a vysvětlit, že vše se řídí naprosto jasným a dokonalým řádem příčin a následků. Zkusme si jednoduše zopakovat z několika pohledů, o čem byla I. část.


Každý z nás máme svou úroveň zkušeností a stav poznání. Po vyslechnutí, přečtení jakékoliv informace se bude náš výklad toho stejného lišit právě naším poznáním a zkušenostmi. Proto se pokusím uvést 3 různé pohledy na I.část. Pokusím zdůraznit dle mého názoru hlavní myšlenkové pilíře PANSOFIE.


První pohled


Vše existuje jako nějaká forma energie. Energie má dva základní parametry. Je to stav a pohyb, kdy není pohybu bez stavu a není stavu bez pohybu. Pansofie analyzuje principy vývoje dekoncentrace a koncentrace forem energie a předkládá universální řešení vědomého (nevědomého) rozhodování o dalším vývoji energetických forem.


Vždy existuje nějaký stav určitého energetického systému (formy), pak probíhá analýza jeho stavu, následně si systém volí další cíl resp. svůj budoucí očekávaný stav. Pak musí následovat rozhodnutí o konkrétním pohybu systému, kdy systém investuje určité množství své energie v prostoru a čase za účelem dosažení vybraného cíle. Dochází k realizaci pohybu, kdy se prostřednictvím této investice v určitém prostředí energetický systém následně dostává do určitého budoucího stavu. Energetický systém tento stav vyhodnocuje, analyzuje ho a porovnává ho s původně očekávaným stavem resp. cílem. Tím se uzavírá celý jeden cyklus stav-pohyb-stav.


Jinými slovy PANSOFIE jednoduchým způsobem popisuje a vysvětluje fungování universálních zákonů resp. existujících stavů a pohybů energetických forem, jak z pohledu fyzikálních, tak i metafyzických vědních oborů. Svými příklady dokazuje universálnost BYTÍ energie v prostoru a čase a nepřímo dokazuje existenci Boha a jemno-hmotných bytostí.Druhý pohled


Naše poznání resp. zkušenosti nás vedou k tomu, co můžeme či chceme udělat. Mluvíme o trvale zabudovaných vlastnostech každého energetického systému (ES, podsystému - PS, nadsystému - NS ). Mluvíme :


- o stavu BYTÍ …. velikost ES v současnosti ………… fyzikální projev gravitační síly


- o vývoji rozhodnutí ES –jeho genetická informace ………..fyzikální projev silné síly

- o rotaci ES kolem své osy ………………………………….. fyzikální projev slabé síly

- o směru pohybu ES s určitými cykly ……….. fyzikální projev elektromagnetické síly


- o nový stav BYTÍ ….velikost ES v budoucnosti ……… fyzikální projev gravitační síly

(podle změněné nové energetické hodnoty ES )Dejme si jednoduchý příklad.


Jsem muž. Jsem ES, který se na základě svého poznání a vědomé potřeby rozhodne pro změnu. Rozhodl jsem se pro vyhledání partnerky a pro založení rodiny, což jsem stanovil jako svůj cíl, jako nový očekávaný stav BYTÍ. Konkrétní důvody k tomuto rozhodnutí nyní nechme stranou. Zatím nám bude stačit zobecnění, že jde o uvědomění si oné potřeby. Můžeme to nazvat třeba sebe-poznáním. Změny svého BYTÍ činíme buď pro krátkodobé resp. dlouhodobé udržení svého relativně harmonického BYTÍ, například jako reakci na vnější vlivy. Jsme totiž trvale pod vlivem energií, kterou jsou mimo náš ES. A nebo změny činíme v okamžiku, kdy máme potenciální možnost dosáhnout lepšího vyššího stavu harmonického BYTÍ. Jinými slovy jsem se jako muž rozhodl pro kvalitativní změnu svého BYTÍ, tedy pro vytvoření energeticky vyššího ES – rodiny.


Soustřeďme se na mé(á) rozhodnutí. Znamená to, že budu muset investovat část své energie pro naplnění cílového očekávaného stavu BYTÍ. Musím vědomě udělat určité kroky s jasně danou posloupností, má-li mého budoucího očekávaného BYTÍ dosaženo a má-li být harmonické.


Rozdělme mé chování do následujících čtyř fází:


1. Jako ES mám své zkušenosti, velikost, stav poznání, které určuje a bude určovat mou cestu při hledání partnerky. Mé poznání mě bude přitahovat k ženě, protože jsem muž. Projevem je pohyb gravitace – první síly.

(?) Čím je dáno, toto mé předsvědčení o budoucím objektu? Proč to není třeba rostlina, opice nebo muž? Proč je můj výběr partnerky relativně tak úzce vymezen na ženu lidského rodu?

(K) Energetické systémy, lidé, bytosti, .. částice budou spolu navzájem komunikovat a to tak, že se budou ovlivňovat. Trvalejší vztah však může vzniknout pouze s ES, který je energeticky nejvíce shodný. Takže cílovým objektem bude bytost lidské rodu, muž, žena, která bude relativně velmi podobná a přitom rozdílná. Oba budoucí partneři, částice, ES se musí přitahovat a přitom něčím doplňovat. Proto jako muž budu vybírat ženu a ne muže. Proto bude stejného věku resp. ani před ani po reprodukčním období. To jsou projevy gravitace resp. definování stejné, nejpodobnější energetické hodnoty budoucího partnera. Jiné nevyvážené kombinace nevytvoří přitažlivost (gravitaci) obou bytostí.


I.              celková energetická hodnota, stav presentuje sílu přitažlivosti

 


2. Přiblíží-li se oba potenciální partneři, začnou se vzájemně testovat. Zda-li je jejich představa o budoucím stavu stejná nebo alespoň velmi podobná.


(K ) To je zajišťováno stavem resp. minulými stavy, které jsou zaevidované v mé genetické výbavě, kterou nosím v každé své buňce. Dále je to zajišťováno mými současnými zkušenosti v tomto životě a to vše presentuji potenciální partnerce. Nabízím sebe. Vytvářím poptávku po své energetické kombinaci.


(?) Je to forma komunikace?


(K) Jistě, že je. Genetická informace vytváří možnost trvalého vztahu mezi oběma partnery, bytostmi, ES, když si odsouhlasí, že právě tyto vlastnosti, informace jsou ty, které si myslí, že jim zajistí ono očekávané BYTÍ. Archív našich minulých rozhodnutí využíváme trvale prostřednictvím svým intuicí, talentů a vrozených dovedností. Je to, to nejcennější, co máme. Hledám ženu, která jako energetický systém nejvíce vyhovuje mé představě o očekávaném budoucím BYTÍ v rodině. Zde je vidět, jak genetická informace částic pracuje jako silná síla v atomu. Tato síla začíná vytvářet a drží jádro atomu dohromady. My lidé pracujeme na vytvoření jádra rodiny resp. na zajištění BYTÍ své genetické informace na základě své genetické informace. Bez této síly by se protony v atomu i rodina rozpadly. Genetická informace nám startuje silnou sílu resp. druhou sílu ( pohyb ).


II. genetická informace určuje koho přesně hledám a vytváří silné pouto pro vzájemné BYTÍ


3. Již víme, že hledám ženu. Víme, jaká žena by to měla být svými vlastnostmi. Chci-li dále pokračovat na cestě ke svému očekávanému cíli. Musím dále hledat. Musím investovat část energie do svého záměru a to formou změny pohybu.

(?) Co to znamená? Co musím udělat, abych našel tu pravou partnerku resp. tu, o které si v tom, kterém okamžiku budu myslet, že je ta pravá pro společnou cestu životem?


(K) Zvýším své hledání v okolí. To znamená, že zvýším rotaci kolem své osy, protože se rozhlížím po partnerce, která odpovídá mé očekávané představě. Neudělám-li tuto investici do rotace, mám velmi zúžený prostor, ve kterém partnerku mohu hledat. Mé šance se přímo úměrně zmenšují. V okamžiku, kdy najdu potenciální partnerku, okamžitě následuje další zvýšení rotace.


(?) Víte, proč?


(K) Je to pro zajištění vyšší úrovně komunikace. Zvýšená rotace ji zaručuje. Tato vyšší rotace by měla vést k následnému utvrzení ve správné volbě partnerky a pro další prohloubení vztahu. Testujeme parametry, vlastnosti protějšího ES – ženy a ona mé. Při větší a větší komunikaci zákonitě dochází k vyšší a vyšší vzájemné rotaci. Znamená to, že nejdříve jsem onu vyvolenou potkával jednou za čas v autobuse, po seznámení se a po souhlasu s další schůzkou se četnost schůzek bude zvyšovat, má-li se dosáhnout budoucího stavu. Rotace obou ES kolem sebe roste.


Rotaci lze přirovnat slabé síle v atomu, která drží protony a neutrony v atomu pohromadě. Jak vidíme, pro budoucí fungující rodinu je nutná silná i slabá síla. Bez jejich existence by rodina nemohla vzniknout. Z každého stavu BYTÍ vedou 2 cesty. Jedna vede ke stoupající koncentraci energie a druhá do energetické dekoncentrace ES. Muž a žena se k sobě přibližují, co nejčastěji, aby co nejvíce zjistili jeden o druhém. Je to odpověď na otázku. Je to ten či ta pravá pro očekávaný cílený vyšší stav? Není-li to ten pravý, rotace kolem potenciálního partnera ustává a celý proces (hra) se opakuje jinde, jindy a někým jiným. Jak vidíme rotace je třetí silou (pohybem), který je vědomě činěn pro dosažení budoucího cíle.


III. rotace nám umožňuje udržovat trvalejší resp. trvalý vztah s potenciálním partnerem

 

4 . Aby byla se stala má budoucí představa úplnou, musí dojít k poslední fázi resp. k investici do posledního pohybu. Mezi partnery musí dojít k vzájemné dohodě o budoucím směřování, o společném putování životem. Oba partneři se „svobodně“ rozhodují o směru svého pohybu Universem za svým očekávaným budoucím stavem. Jde o relativně pevnou fixaci vlastních a budoucích společných investic a o cílenou investici za účelem posunu z relativně nižší stabilní úrovně BYTÍ jedince přes přechodové nestabilní stavy jedince do relativně vyšší stabilní úrovně rodiny. Myslím, že můžeme konstatovat, že směr pohybu s určitými cykly je čtvrtou silou a nezbytným pohybem pro vytvoření rodiny. Elektromagnetická sila je zakončující silou pro vytvoření nového atomu z energeticky nižších elementárních částic. Atom, molekula, buňka je takovou rodinou. Můžete se podívat na Osud.cz, kde najdete tabulku č.18 / č. 46 (v díle č.10 resp. č.25) níže uvedený popis.


Tabulka č. 46 Tabulka HH energetických systémů a části HJ systémů 1-ního prostoru


4 horizontální

síly

nižší relativně stabilní úroveň


III.

přechodová relativně nestabilní úroveň II.

vyšší relativně stabilní úroveň


I.


4 vertikální síly

pohyby

stav –atraktor

pohyb-komunikace

stav-atraktor

pohyby ve spirále


gravitace- silná síla - slabá síla - elektromagn.síla - gravitace

genetika rotace směřování

jedince jedinců jedinců jedinců rodiny


IV. společné směřování ES s určitými cykly je nezbytným předpokladem pro vytvoření podmínek vyššího stavu BYTÍ - rodiny


(K) Jak vidíte pro vybudování atomu i rodiny potřebujeme 4 síly. Rodina je v tomto případě vnímána jako relativně stabilní ES. Společnost si vytvořila určité normy, které rodinu potvrzují. Je to uzavření sňatku před úřadem nebo před Bohem. Rodina se stává ještě stabilnějším ES s příchodem dětí. Jak však víme, vše je jen relativní i ona stabilita. I atom lze rozbít. V tomto okamžiku jen připomeňme, že existují určité energetické hladiny, které lze na těchto základech definovat a poznávat (elementární částice, atomy, molekuly, buňky, společenství, … . Tyto roviny BYTÍ dotvářejí zkušenosti, poznání i genetickou informaci všech ES, které jsou jejich podsystémy. Rodina jako ES, pak existuje sama o sobě (de)koncentruje na svých vnitřních vztazích, energii, potenciálu, stěhuje se podle „průměrných“ potřeb všech členů, buduje další vazby a žije podle vlastního poznání. Tento mechanismus komunikace mezi energetickými systémy je aplikovatelný a prokazatelný ve všech fyzikálních, chemických, biologických a společenských vědách. Stejným principem vznikali a vznikají kmeny (klany), národy, ale i firmy, atd.


Jinými slovy PANSOFIE popisuje stavy a pohyby resp. výsledky vzájemné komunikace mezi nimi resp. mezi energetickými systémy. V Universu se vytvářejí energeticky kvalitativně a kvantitativně rozdílné ES. Všechny ES v každém okamžiku BYTÍ analyzuji své stavy, plánují své budoucí očekávané stavy a podle odchylek reality od svých představ mění své investice.


Třetí pohled


Doufám, že se shodneme na tom, že nejdůležitější je naše rozhodnutí. Pro rozhodnutí máme dva parametry resp. stavy poznání a to ve formě sebe-poznání (PS) a pak ve formě poznání okolního světa (ES a NS), ve kterém se rozhodujeme. Pro každého je stav obou poznání relativní. Každému ES totiž stačí resp. musí stačit jen ta úroveň, kterou v tom daném okamžiku disponuje.


Mělo by nás zajímat, jak v případě našeho rozhodování bude na naše rozhodnutí reagovat naše okolí, okolní svět (ES a NS). Důležité jsou vědomé i nevědomé reakce našich podsystémů ( stav sebe-poznání ) a hlavně přístup a reakce okolních energetických systémů a nadsystémů na naše rozhodnutí.


(?) Víte, jak budou okolní ES reagovat na Vaše rozhodnutí? Kdo si nechá narušit svou dočasnou relativní harmonii a vydá se na cestu změny s Vámi? Jinými slovy, kdo s Vámi bude souhlasit? Naproti tomu, kdo je nerozhodný či bude proti Vám, protože nehodlá cokoli měnit? Jeho ( jejich ) cíle jsou jiné než Vaše. Kdo bude pro Vás důležitější? Koho budete přemlouvat pro své rozhodnutí? Kde Vás to bude stát méně energie? Kde myslíte, že je větší pravděpodobnost úspěchu Vaší investice?


(K) Jasně, že to jsou a budou Ti nerozhodnutí. Ti, kteří NEVÍ, jak hlasovat. Neví ke komu se přidat. Tam budete a měli bychom investovat, protože jejich rozhodnutí ovlivní další stav resp. pohyb ES v němž se všichni nacházíme. Tomu se říká „přímá demokracie“, která se prosazuje všude v celém Universu.


Budeme-li si chtít uvést příklady ze života, pak uveďme dvě resp. čtyři varianty, které mohou vzniknout podle výsledku hlasování zúčastněných podsystémů. Dochází k následujícím možnostem:


- ES nadále zůstává pohromadě, ale jeho pohyby, které v něm činí jednotlivé podsystémy jsou stále větší a extrémnější. Na základě řešení minulého rozhodnutí nedošlo ke sladění názorů a proto pomalu sílí proces k osamostatnění jednotlivých podsystémů.


- ES nadále zůstává pohromadě a jeho vnitřní pohyby, které  jsou v něm činěny jednotlivými podsystémy, jsou stále sladěnější. Na základě řešení rozhodnutí došlo ke vzájemné dohodě všech podsystémů o dalším směřování ES jako celku.


- ES se rozpadá na dvě části, kdy část „NEVÍM“ hlasovala o dalším BYTÍ s podsystémem ANO . 2/3 ES hlasovaly pro samostatnou cestu změny. ES se rozpadá na dva energeticky menší ES o velikosti 1/3 ( NE ) a 2/3 (ANO a NEVÍM).


- ES se rozpadá na dvě části, kdy část „NEVÍM“ hlasovala o dalším BYTÍ s NE. 2/3 ES hlasovaly pro udržení a setrvání v současné stavu. ES se opět rozpadá, ale v jiném poměru. Na dva energeticky menší ES o velikosti 1/3 ( ANO ) a 2/3 (NE a NEVÍM).

Jak vidíme existují jen 4 možnosti dalšího vývoje BYTÍ ES.


 

Nyní uveďme pár příkladů ze života:


zůstává ta politická stran u moci - vypisují se nové volby a řeší se, kdo bude u moci


zůstáváte pracovat ve firmě - přestáváte pracovat pro firmu


zůstává rodina jako celek - dochází k rozvodu a rodina se rozpadá


nadále je Váš ES v fyzické a psychické pohodě ( jsem relativně vyvážený ) –

- Vaše tělo je nespokojené s Vaším chováním a dává Vám to najevo zdravotními problémy. Energie neprotékají, jak mají v prostoru a čase resp. ve Vašem těle ( jsem relativně nevyvážený).PANSOFIE je teorie a praxe o tom, co chcete, kdo jste, s kým můžete počítat a kým můžete být.


Je to teorie o energetické síle ES resp. stavech a pohybech energie v prostoru a čase.


Je to teorie o tom, jaké jsou okolní podmínky a jak Vy dotváříte podmínky a jak podmínky dotvářejí Vás.


Je to teorie o tom, jak se rozhodovat a kdy se rozhodovat za předpokladu, že Vaším cílem je budování harmonického BYTÍ. Nesmíme zapomínat, že vše činíme v závislosti na úroveň BYTÍ, kterou harmonizujete. Jste-li to jen Vy nebo i okolní ES (rodina, firma, národ, lidstvo, planeta, … Universum). Odpověď není, tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo.


Pamatujme, že naše cíle se odvíjejí podle našeho stavu poznání resp. vnímání reality. Je to teorie o cestách udržitelnosti maximálně možné harmonie, ale i o způsobech, jak investovat, s co nejmenším rizikem do změny stavu BYTÍ. Samozřejmě vždy jde o naše subjektivní vnímání harmonického stavu BYTÍ, které je více či méně v souladu s relativní harmonií vyšších energetických nadsystémů (rodiny, firmy, národa, lidstva, planety, … Universa).


V PANSOFII je popsána struktura a stavební kameny našeho Universa. Je tvořeno kvantitativně a kvalitativně energeticky rozdílnými systémy, rovinami či úrovněmi BYTÍ. Víme, že to není chaos, ale naopak dokonalý řád, který my vnímáme jako disharmonii, díky našemu nedostatečnému poznání.


(?) Koho či co si sebou vezmeme za průvodce tímto labyrintem Universa?


Vzpomeňme na výše zmíněného J.A.Komenského a jeho „Labyrint světa a Ráj srdce“. I my budeme a jsme takovými poutníky Universem, kteří sebou mají pouze to, na čem celý svůj život(y) pracovali v podobě svého rozumu a srdce. V dnešní době své pomocníky nazýváme IQ a EQ.


Vydejme se na cestu poznání dokonalosti BYTÍ UNIVERSA. Pochopíme-li podstatu BYTÍ, pak už nám bude chybět jen malý krůček k pochopení cílené harmonizace energetických forem tedy i člověka. S rostoucím poznáním lze cíleně a ekonomičtěji harmonizovat všechny složky. Vyšší poznání šetří naše investice. Universum existuje jako vyrovnané proudění energie z centra harmonie do periferní disharmonie a stejnou cestou zpět. Vše existuje jako energetická rovnice BYTÍ v prostoru a čase.


Vítejte na cestě poznání v labyrintu Universa.

Stažení tohoto dílu seriálu do Vašeho PC:

.doc ve formátu .doc (Microsoft Word)
.pdf ve formátu .pdf (Adobe Acrobat)
Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků