Tímto posledním dílem jsme se dostali až do úplného závěru výkladu o Pansofii. Děkuji Vám za Vaši trpělivost. Doufám, že Pansofia Vám ukázala možnost i trochu jiného pohledu na existenci a vnímání energie a tím i na vnímání světa kolem nás. Chci poděkovat především Jirkovi Maškovi, který Pansofii věřil a dal jí prostor na svém Osudu. Díky. Věřte, že před 2,5 lety, kdy jsem začal psát Pansofii pro Osud, jsem nevěděl, že tento poslední díl padne do tak významného období, ve kterém se právě nyní nacházíme.


(??) Nevíte, co mám na mysli?

 

(K) Vzpomenete-li si na soutěž „Hledáme největšího Čecha“, pak si připomeňme Karla IV., Jana Husa a Jana Amose Komenského resp. osobnosti, které zásadním způsobem ovlivnili a vytvořili specifickou duchovnost obyvatel českých zemích. Musíme se však vrátit někam mezi roky 840 až 870, kdy nastává konec věku magie užívané původním osídlením Bohemie. V té době již šlo o mnohonárodnostní společnost s převahou především Keltů a Slovanů. Vypadá to jakoby „končila“ doba uctívání mnoha bohů a bůžků resp. končí jeden z cyklů BYTÍ a přichází doba křesťanství resp. startuje cyklus nový. Tato doba je velmi silně ovlivněna příchodem věrozvěstů Cyrila a Metoděje roku 863. Nově vzniklý přístup k duchovnosti je svým způsobem ojedinělý a zajímavý. Vezmeme-li toto datum jako hlavní nástup křesťanství na našem území, pak se není náhodou, že právě v této dnešní opět mimořádně zlomové době se kříží několik cyklů duchovního vývoje resp. cyklů, které dotvářeli a dotvářejí duchovnost na území českých zemích. Kumuluje se zde několik cyklů BYTÍ. I duchovnost resp. duch národa je archetypem, který se vyvíjí a existuje. Začíná se prosazovat návrat starých keltských a slovanských zvyků se zajímavými výročími osobností spojených s naším specifickým přístupem duchovnosti, křesťanství resp. vnímání náboženství resp. jemno- hmotného světa. Podíváme-li se na analýzu prvočísel zjistíme, že k zásadním skokům resp. rozdílům mezi prvočísly dochází právě mezi prvočísly 317 a 331, mezi prvočísly 1327 a 1361 i mezi prvočísly 1129 a 1159. Vyjdeme-li z logického předpokladu, že jeden kalendářní rok je krátkým cyklem našeho BYTÍ, pak se nacházíme právě uprostřed změny cyklu, která může znamenat zásadní změnu přístupu k duchovnosti v podobě další vyšší úrovně spojení neo-křesťanství s neo-pohanstvím. Jinými slovy nejvíce harmonickou cestou duchovnosti je organické splynutím všech existujících věrouk resp. nalezení jejich společného základu a tudíž nesmyslnosti náboženských válek a sporů. Právě v těchto dnech uplyne 1142 let od příchodu bratrů ze Soluně. Další z velkých Čechů Jan Hus se narodil v roce 1369 a on byl „prvním“ z dalších velkých, který významně mění původní pohled na křesťanství v českých zemích a nejen v nich. Vzniká husitství jako nový směr v Čechách. Jde o další vývojových cyklů duchovnosti resp. ducha národa. V Pansofii jsem uvedl i dalšího vynikajícího Čecha Jana Amose Komenského, který svým dílem také ovlivnil celý svět. Bohužel je světu z jeho díla známa jen malá část. Připomeňme si, že od jeho smrti uplynule tento rok 335 let, že by další cyklus ve vývoji. Název „Pansofia“ jsem pro tuto universální teorii poprvé použil až v roce 1998, že by to byla náhoda, na které nevěřím. Učinil jsem tak v procesu největšího skoku v prvočíslech, který je mezi čísly 317 a 331. Na závěr bych připomněl, že zřejmě ne náhodou v dnech nedávných objevena i skutečná hrobka dalšího geneticky polovičního Čecha, ale 100 % Evropana Karla IV. Na jednom z energeticky nejsilnějších míst v Čechách. Pamatujete si na mnou vzpomínanou vitráž v Chrámu sv. Víta? Přínos Karla IV. pro Čechy a tehdejší dnešní Evropu spočívá v reálném spojení a užívání hrubo-hmotného a jemno-hmotného světa ku prospěchu celé společnosti. Bylo by nádherné, kdyby pro tuto zemi, Evropu, možná i celou planetu, právě toto znamenalo symbolický „příchod resp. návrat krále“. On byl jedním z nemnoha představitelů civilizovaného světa, který dělal svou politiku ne cestou meče, ale míru. Již několikrát jsem zmínil, že prvočísla jsou vlastně čidla, která měří a sledují každý z existujících archetypů v prostoru a čase v celém Universu. Troufám si říci, že minimálně pro české země probíhá další zlomová doba resp. změna vývojového cyklu ducha českého národa a to zásadním způsobem od roku 1996 a doufám, že nejen v nich.


Možná právě proto v tomto období dochází k prolínání velmi mnoho různých energetických cyklů tak, jak je to popsáno dle funkce „WAVE ZERO“, o které jsme již mluvili. Mnoho z nás si myslí, že to souvisí s vývojovým cyklem ducha archetypu celého lidstva resp. nadsystémy pracují na cíleném zvýšení vědomého poznání lidstva jako důležitý krok zharmonizování stavů a pohybů všech dalších pod- archetypů planety v rámci nových očekávaných osudových podmínek planety resp. galaxie. Vytváří se dobré podmínky pro vibrační posun celé planety ( změna Schumannovy frekvence ) včetně archetypu lidstva. Nepromarněme ho. Začněme vědomě prosazovat a budovat naše budoucí BYTÍ v souladu s plány nadsystémů a poučme se z historie a představ našich největších myslitelů.


Nyní je zbytečné ztrácet čas úvahami nad tím jaké jsou před námi úkoly jako archetypem. Hlavními úkoly jsou vědomá komunikace mezi skupinami HH, JJ a HJ archetypy, snahy pro pochopení a podporu migrace národů a ras s vědomým cílem míšení ras. To je jediná pro-harmonická cesta růstu genetické informace hrubo-hmotných (HH) těl. Měli bychom začít pracovat i na galaktické a mezigalaktické komunikaci a přebírat potenciální úkoly v rámci našeho budoucího BYTÍ v galaxii.


(.) Existuje mnoho variant BYTÍ, které můžeme očekávat, prosazovat a zvolit.


(??) Kterou zvolíme?


(?) Myslíte, že jsme se už dost poučili z krizí společenských archetypů a zániků civilizací? Víme už, jak můžeme vědomě podporovat růst koncentrace našeho IQ, EQ a FQ, našeho těla, duše a ducha? Jsme schopni vědomě pracovat na souladu rozumu, citu a fyzické síly ve společenských archetypech?


(K) Všechny archetypy mají v sobě zabudovanou snahu pracovat na návratu zpět do Ráje a co nejblíže k Bohu, pod jim některé z jejich egoistických podsystémů nezačne blokovat vnitřní toky a napojení na vnější toky energií. Přirovnávali jsme to buňce, která v rámci vyššího biologického celku rostliny, zvířete, člověka která má schopnost komunikačně nastartovat blokované procesy a je schopna postupně vyladit celé BYTÍ do opět původně ztracené rovnováhy. Pakliže podporujeme vnitřní i vnější komunikaci a je-li vedena správnými nástroji, pak se je vše jasné a snadné. V případě lidského těla můžeme komunikovat se svým nevyváženým tělem čistě přírodními a nebo chemickými přípravky. Chemické přípravky nemají svou biologickou paměť a proto chemické nástroje jsou nesrovnatelně horší. Lidstvo dnes již mnoho ví a umí, ale některé temné síly ve společnosti brání používání správných biologických a společenských nástrojů ke komunikaci a dále zastřeně či otevřeně blokují toky energií na úrovni společenských a biologický archetypů.


Jsem přesvědčen, že opět je tu doba přející opětovnému spojení všech fyzikálních a metafyzických věd a to nejen ve vzdělávání, medicíně, ale ve všech oborech lidské činnosti resp. v běžném životě. Spojme opět vědu s vírou a víru s vědou na jednom společném základě BYTÍ. Snažme se vysvětlovat těm, kteří stále brání tomuto spojení a snažme se jim to dokazovat opětovnou komunikací všech archetypů v Universu. Ukažme jim sílu vyššího poznání. Snažme se neblokovat toky energií. Podporujme nádech i výdech. Komunikujme se všemi bytostmi HH i JJ světa a společně hledejme cestu ke světlu, proto musí znova dojít ke spojení všech náboženství v jedno syntetické vědomí a vědění resp. poznání. Pak bude možno vědomě ukončit onen nesmyslný boj o energii a boje za pouze vlastní pravdu na úrovni jednotlivých podsystémů resp. pod-archetypů.


Jde o vědomou práci na všech stavech a pohybech na jednotlivých úrovních BYTÍ jedince ve společenských archetypech. Toto vědomé pro-harmonické BYTÍ má následné vlivy do nižších úrovní archetypů, ale samozřejmě i do všech vyšších úrovní archetypů. Jde o vědomou „regionální“ s „globální“ aktivitou v jednotlivých archetypech resp. v rámci jejich prostoru a cyklů BYTÍ. Mám tím na mysli BYTÍ archetypu od kvantové částice přes archetyp státu a planety jako celku až k celému Universu. Již víme, že relativně nejtrvalejší transformaci stavů BYTÍ a harmonizaci pohybů archetypu lze provádět pouze zevnitř archetypu. Snažme se vědomě pro-harmonicky změnit sami sebe a tuto udržovat tuto pro-harmonickou dynamiku BYTÍ.


Možná, že bych na závěr mohl uvést a doufám, že po přečtení textů o Pansofii, lze zopakovat některé ideje jako například:


Nečiňme druhým to, co nechceme, aby bylo činěno nám. To je základní a nezbytný projev pro-harmonické komunikace.


Snažme se vnímat a starat se o stavy a pohyby všech svých podsystémů, okolních systémů a nadsystémů.


Zkoušejme vědomě, co nejvíce harmonicky nadechovat a vydechovat směrem k harmonii BYTÍ, Bohu. Buďme vědomými a ne rakovinnými buňkami této dokonalé bytosti.

Starejme se o podmínky každé kvantové částice, atomu, buňky a vašeho HW i SW.


Je jen na nás, jakou cestu zvolíme a co nás na ni potká. Vše je jen naše rozhodnutí v podmínkách vyššího BYTÍ. Nezapomínejme, že pravidla existence jsou pouze jedna.


Na druhé straně každé naše rozhodnutí, je pro Universum dobré, protože je to naše rozhodnutí a jen my víme, proč jsme ho učinili. Ne však všichni ví, že je činěno v osudových podmínkách a že vše má svou rekci v tvorbě osudových podmínek, které ovlivňovali minulost a kdy dnešní rozhodnutí ovlivňují budoucí BYTÍ.

 

Proč jít dlouhou a komplikovanou cestou, když můžeme jíti přímější a příjemnější cestou k očekávanému budoucímu BYTÍ v harmonii.

Vše je pravdou. I ta naše prosazovaná relativní pravda odpovídá jen stavu našeho vědomého resp. podvědomého poznání. Nenechme se manipulovat vnějšími zásahy do našeho systému BYTÍ bez vnitřního pochopení a poznání. Pokusme se nečinit nic bez našeho pochopení smyslu a účelu vnitřní transformace stavů a harmonizace pohybů pro naše budoucí očekávané BYTÍ. To vše vytváří stupeň úrovně naší svobodné vůle, která plně odpovídá osudovým podmínkám naší dosavadní cesty Universem resp. naším BYTÍM.

 

Každý vynucený zásah do archetypu zvenku je manipulací. Nezapomínejme, že Universum a nadsystémy jen reagují odpovídajícími podmínkami na akce jednotlivých pod-archetypů. My sami bychom se měli vnitřně rozhodovat, kam chceme jít. V případě manipulace nejde o naše rozhodnutí, ale o rozhodnutí někoho zvenku. Vzniklé stavy a pohyby BYTÍ nejsou naším stavem poznání dlouhodobě přijímány a je jen otázkou relativně krátkého času, že bude prosazována změna. Nejsou-li proto, očekávané stavy BYTÍ vnitřně odůvodněné, nemají většinou dlouhého trvání.


Po celou dobu výkladu Pansofie jsem se snažil přiblížit Vám zabudované principy BYTÍ v Universu. Víme, že každý jdeme svou cestou ke světlu, ke budoucímu BYTÍ. Pakliže jste nenalezli či nenalézáte žádné souvislosti ve Vašich životních zkušeností s texty Pansofie v jednotlivých oborech fyzikálních a meta-fyzikálních věd, pak vše, co bylo řečeno zapomeňte. Hledejte svou cestu. Budu velmi rád pokud Vaše cesta BYTÍ Vás opět přivede k textům Pansofie. Ona cesta ke světlu má velmi mnoho podob, ale vždy pouze jedněch jediných principech BYTÍ.

 

Vždy se snažme vysvětlit a vykomunikovat vše do svých pod-archetypů, okolních archetypů a nad-archetypů, proč chceme činit a činíme to a to. Zpětnou vazbou, pak zjistíme o záměrech a směrech vývoje ostatních archetypů. Neblokovaná komunikace je základ BYTÍ. Analyzujeme, měřme, plánujme a tvořme na základě vyšších a vyšších stavů poznání. Jedině vědomé poznání nás dovede skutečně domů.

 

Všechny cesty do harmonie vedou jen a pouze skrze cestu koncentrace energie a nesmíme zapomínat na pokoru k nadsystému, okolím systémům a svým podsystémům bez těchto všech bude jakákoli naše práce marná.


Všichni směřujeme společným postupem k bránám vyšších úrovní BYTÍ.

 

Pomáhejte si na naší společné cestě k harmonii.

 

Mějte úctu sami k sobě, mezi sebou, ke svým úkolům pro harmonii BYTÍ jako celku resp. k Universu,


PAK BUDE BUH S  NÁMI a MY S BOHEM

Děkuji všem, celému Universu, všem jeho podsystémům, které byli, jsou a budou na cestě BYTÍ. My všichni se podílíme na této nádherné skutečnosti, kterou nazýváme životem. My všichni tvoříme a jsme existencí energie v prostoru a čase. Děkuji všem čtenářům, posluchačům z přednášek, své partnerce, svým dětem, svým přátelům, svým předkům na straně hrubo-hmotného i jemno-hmotné BYTÍ. Vy všichni jste byli někdy více a někdy méně autory těchto textů.

Pansofia si nekladla, za cíl předložit důkaz existence Boha či jemno-hmotného světa. Jeho a jemno-hmotný svět není potřeba dokazovat. Pansofia si dala za cíl a kladla důraz na prospěšnost stavu poznání.

Pokud bude zájem, který můžete projevit svými poznámkami a po případné dohodě s Jirkou Maškem jsem ochoten po létě připravit diskusní část k textům Pansofie. Zde by ti, kteří mají a chtějí, co říci zapojit do diskuse kolem Pansofie resp. universálních teorií či k přípravě pro-harmonických projektů společenských archetypu, lidstva, planety, .. Případně do příprav výstavby regionální virtuální a reálné sítě poznání, …až po sdílené činnosti, sdílené zdroje a transformační a harmonizační procesy archetypů.


Jako přílohu vkládám koncept projektu, který by v různých podobách mohl pomoci archetypu lidstva na cestě ke světlu.

Návrh budování „PAN“ projektu

Úvod


Lidstvo jako celek je archetyp exitující v osudových podmínkách planety, planetární soustavy, galaxie, .. Universa, v němž existují jasná a přesná pravidla, jak tato bytost žije. Jak dýchá a poznává sama sebe. Víme, že taková universální pravidla existují a na jejich základě lze podporovat cyklus BYTÍ Universa nebo lze blokovat toky energií v něm a pracovat proti jeho cyklu BYTÍ. To samozřejmě přináší své důsledky na naší lidské úrovni existence s úkoly pod-archetypu.


Člověk jako jedinec v tomto cyklu BYTÍ nemá jen své úkoly, které si sám vybral, ale i ty které mu byly nabídnuty, aby řešil pro celek. Jeho úkolem je vytvářet harmonizované společenské archetypy BYTÍ a tím pomáhat energii Universa exitující a pracující na cestě zpět do harmonie BYTÍ resp. do středu Universa.


Úkolem člověka není řešit a harmonizovat energie na úrovni primární fyziky a ani primární metafyziky. To je úkolem hrubohmotných (HH) a jemnohmtoných (JJ) elementárních částic . Úkolem člověka není ani harmonizace na úrovni hrubo-hmotné či jemno-hmotné chemie. To je úkol HH a JJ atomů. Úkolem člověka není ani řídit a řešit biologickou úroveň pohybů. To je úkol buňky při vzájemné komunikaci HH a JJ částic.


Měli bychom se ptát, co je úkolem nás jako HJ bytostí v podobě BYTÍ a vzájemné komunikace našeho těla, duše a ducha. Jde o sladění právě těchto našich jednotlivých úrovní BYTÍ? Jistě. Nezapomínejme však, že vytváříme ony společenské archetypy, které se učíme harmonizovat a tím zvyšovat naše vědomé i podvědomé poznání. Pomáháme tím harmonizaci toků energie v cyklu BYTÍ planety, galaxie resp. Universa. To činíme v cyklu BYTÍ našich životů ve společenských archetypech jako jsou rodiny, firmy, národy, státy, rasy a lidstvo jako celek.


Jde o vědomou cestu harmonizace BYTÍ uvnitř jednotlivých archetypů stejně tak, jako o harmonii BYTÍ mezi archetypy navzájem v souladu a podporou cyklu BYTÍ Universa.


To je naším hlavním úkolem v životě. Řešme a hledejme cesty k transformaci stavů našeho společenského BYTÍ. Řešme a hledejme cesty k harmonizaci dynamiky pohybů našeho společenského BYTÍ. Existujeme a žijeme v určitých stavech BYTÍ s určitou dynamikou pohybů a směrů s očekávaným BYTÍM. Někam se snažíme směřovat. Jsou naše cíle a budoucí stavy BYTÍ v souladu se zájmy Universa?Návrhů takové prezentačního materiálu může být mnoho. Může například jít občanská sdružení, která budou představovat uskupení fyzických i právnických osob, které se ze své svobodné vůle sdružují do jednotlivých projektů ve snaze nalézat, podporovat a účelně propojovat moderní vědecko aplikačně analytické principy s tradičními filosoficko duchovními hodnotami za účelem pro-harmonického BYTÍ všech společenských archetypů. Svými originálními projekty se bude snažit dokazovat neoddělitelnou nezbytnost BYTÍ v propojení všech energií cestou víry i vědy. Svojí činností mohou regionální sdružení tvořit hodnoty, které přinesou motivaci k duchovnímu poznání a seberealizaci každého jedince i všech jím budovaných společenských forem BYTÍ jako je rodina, firma, národ, stát, lidstvo, příroda, celá planeta. Základní filozofická myšlenka projektu je postavena tak, aby každému člověku byla dána možnost nabídky individuální cesty k přiblížení a pochopení geniality BYTÍ na této planetě resp. v Universu. Sdružení by mohla svými projekty nabízet řešení, odpovědi a pomoc s otázkami, které si člověk třeba i dennodenně klade a hledá „pro-harmonická“ řešení. Cílem sdružení a všech připravovaných projektů by bylo postupně uvést v život dva resp. tři základní pilíře projektu PAN. Vybudovat :


A)   Virtuální elektronickou podobu sítě včetně služeb, které bude nabízet a poskytovat člověku v jeho životě


B)   Reálnou podobu sítě včetně služeb, které bude nabízet a poskytovat člověku v jeho životě ve struktuře:


I.              Zajištění analýzy stavů a pohybů energií člověka resp. společnosti rodiny, firmy, národa, ..planety s otázkou, co lze změnit a co změnit nelze a kterým směrem se chce archetyp jedince, …hledající ubírat.


II.            Navržení a volba cest, energetických investic a vývoje energií s poskytnutím návodu na zvýšení stavu poznání na straně víry i vědy v současných podmínkách BYTÍ planety ZeměIII.           Zajištění nabídky vědomého pochopení nutnosti transformačních stavů ve společenských archetypech a cílených harmonizačních pohybů, investic, konání či jednání ve prospěch energie člověka a společnosti jako celku.


Struktura sítě by měla být obecně územně a časově aplikovatelná. Měla by umožňovat přímou i nepřímou komunikaci mezi jeho regionálními rameny. Celá síť by měla umět vykonávat činnost i kontrolní činnost vůči svým členům i klientům. Chcete-li můžeme říci, že PAN projekt by měl nabízet a zároveň poptávat, generovat energii BYTÍ na úrovni všech společenských archetypů, které budou mít zájem na zvyšování poznání a harmonizaci své existence BYTÍ. Vnitřní složení projektu BYTÍ by mělo být schopno udržovat harmonický cyklus nádechu a výdechu jednotlivých archetypů. Mělo by být natolik pružné, aby ze svobodné vůle všech zúčastněných mohlo nabízet a poptávat činnost a kontrolní činnost pomáhající k trvalé transformaci a harmonizaci archetypů. Cílem sdružení a všech jejích interních či externích členů nebo jen příznivců je umět se vědomě a cíleně postarat o své tělo, duši i ducha v rámci BYTÍ energie v jednotlivých archetypech společnosti jako je člověk sám, rodina, firma, národ, stát, rasa, lidstvo,… . Snažme se nabídnout cíleně budovaný systém BYTÍ pro každého jedince na základě jeho svobodné vůle a na základě poznání zákonů, které naše BYTÍ ovlivňují. Snažme se pochopit spojené a následně spojovat pochopitelné, to nám umožní udržovat harmonický přístup k BYTÍ archetypů v osudových podmínkách Universa. Vědomě se chraňme cestám do slepých uliček a dis-harmonizačním činnostem a vlivům na úrovni BYTÍ  jednotlivých společenských archetypech.


Nabízím velmi jednoduchý a stručný nástin nabídky pro podporu nádechu i výdechu v cyklu BYTÍ společenských archetypů:


I. Nabízené nástroje na provádění analýz stavů energií ve společenských archetypech s kladením a řešením otázek:

 

Jaký je současný stav a trendy vývoje archetypu, ve kterém se nacházíme? Jaká je představa našeho budoucího BYTÍ jako jedince, člověka, archetypu ve společenských archetypech? Co lze změnit svobodnou vůlí a co nelze měnit jako výsledek minulých osudových rozhodnutí


I. Návrhy aktivit, projektů a jejich personální zajištění ve struktuře resp. nabídka pro jedince, rodinu, firmu, ………společenského archetypu (5 - analýza)


I.1. analýza kvality vertikální komunikace archetypu s jeho systémy, okolními systémy a nadsystémy

I.2. analýza kvality horizontální komunikace archetypu jeho hrubými a jemnými těly (tělem a duší resp. hardwarem a softwarem )

I.3. analýza současných stavů jedince ve společenských archetypech

I.4. analýza současných pohybů, energetických investic jedince v rámci společenských archetypů

I.5. analýza vize budoucího stavu BYTÍ

 

Cíl I.: Co lze změnit „rychle“ svobodnou vůlí a co (ne)lze měnit „pomalu“ z pohledu osudových podmínek BYTÍ ( obecně dle Pansofie analýza 5 )


 

II. Nabídka mnoha řešení stavů BYTÍ a jejich dalšího vývoje energií uvnitř i vně člověka, archetypu a společenských archetypech na základě pochopení základního principu BYTÍ energie v prostoru a čase na základě poznání víry i vědy. Nabídka možných cest transformace archetypů ke zvoleným cílům budoucích stavů BYTÍ

 

II. Návrhy aktivit, projektů a jejich personální zajištění ve struktuře resp. nabídka pro jedince, rodinu, firmu, ………společenského archetypu (z analýzy do 7 – transformace stavů BYTÍ)

 

II.1. transformace stavů BYTÍ mého já – ducha ( od současného k mému budoucímu )

II.2. transformace stavů BYTÍ mých těl(a) a duše(í) resp. HH a JJ těl, podsystémů (od současného k jejich budoucímu )

II.3. transformace stavů BYTÍ s okolními systémy ( od současného k jejich budoucímu )

II.4. transformace stavů BYTÍ s nadsystémy ( od současného k jejich budoucímu )

II.5. transformace stavů společných zájmů a důvodů BYTÍ pro generování energie, výhod v jednotlivých společenských archetypech ( současných a budoucích energetických výhod )

II.6. vědomé pochopení principů budování sladěné harmonie BYTÍ a jejich výhod

II.7. cílené odpovědné vědomé slaďování jednotlivých úrovní BYTÍ v jednotlivých archetypech cestou dynamického udržování pro-harmonických stavů BYTÍ


Cíl II.: Vědomé pochopení principů BYTÍ transformovaných archetypů ve prospěch nádechu a výdech jedince, rodiny, …. celého Universa. Budujme stavy a generujme energii ve stavech BYTÍ, které jsou v souladu s cyklu vyššího celku jehož jsme součástí ( obecně dle Pansofie stavů BYTÍ 1=3=5=7=9)


III. Nabídka mnoha řešení pohybů, aktivit BYTÍ a jejich dalšího vývoje uvnitř i vně člověka, archetypu a společenských archetypech na základě pochopení základního principu BYTÍ energie v prostoru a čase na základě poznání víry i vědy. Nabídka možných cest harmonizace pohybů archetypů ke zvoleným cílům budoucích stavů BYTÍ. Tvorba cest ze svobodné vůle na základě vyšších stavů poznání jedince i společnosti jako celku


III. Návrhy aktivit, projektů a jejich personální zajištění ve struktuře resp. nabídka pro jedince, rodinu, firmu, ………společenského archetypu (z analýzy do 8 – harmonizace pohybů BYTÍ )


III.1. harmonizace pohybů BYTÍ mého já – ducha ( od současného k mému budoucímu)

III.2. harmonizace pohybů BYTÍ mých těl(a) a duše(í) resp. HH a JJ těl, podsystémů (od současného k jejich budoucímu )

III.3. harmonizace pohybů BYTÍ s okolními systémy ( od současného k jejich budoucímu )

III.4. harmonizace pohybů BYTÍ s nadsystémy ( od současného k jejich budoucímu )

III.5. harmonizace pohybů, investic do společných zájmů a důvodů BYTÍ pro generování energie, výhod v jednotlivých společenských archetypech ( současných a budoucích energetických výhod )

III.6. vědomé pochopení principů dynamického budování harmonie BYTÍ jednotlivce ve všech společenských archetypech

III.7. cílené odpovědné vědomé slaďování pohybů pro harmonické BYTÍ celku i všech úrovní BYTÍ jednotlivých archetypů cestou dynamického udržování pro-harmonických a pro-růstových stavů BYTÍ

III. 8 principiální pochopení životního cyklu v rámci našeho BYTÍ uvnitř Universa ze současných stavů BYTÍ do očekávaných budoucích stavů BYTÍ


Cíl III.: Pochopení principů BYTÍ a cest harmonizace archetypů ve prospěch nádechu a výdech jedince, rodiny, …. a celého Universa. Budujme vědomými cílenými aktivitami, pohyby v archetypech vše tak, abychom neblokovali energií v cyklech BYTÍ. ( obecně dle Pansofie pohybů BYTÍ 2=4=6=8 )

Návrh jedné z cest transformace a harmonizace společenských archetypů:


Úkolem PAN projektu by měla být schopnost vybudovat nejen elektronickou, ale i reálnou síť sdružení, která by nabízela společenským archetypům, které o to projeví zájem, námi vnímanou představu a cestu ze současného do budoucího stavu BYTÍ. Úkolem by mělo být nabídnutí vysvětlení principu naší existence v cyklu BYTÍ Universa a jaké jsou možné cesty sladění individuálních cest jedince skrze společenské archetypy směrem do harmonie BYTÍ.


Myslím si, že jediným způsobem trvalejší změny společnosti, je práce v regionech a je práce s individuálním jedincem. Myslím tím nabídku oné individuality na úrovni jedince, domu, vesnice, města, okresu, kraje, státu a prosazení změn struktur BYTÍ v EU.


Mohu Vám nabídnout i svou ucelenější představu struktury a nabízených aktivit takovéto postupně budované podpůrné nervové sítě společenského BYTÍ a pokud by byl zájem mohli bychom ji společně sladit a začít budovat.


„Poznávejme spojené a spojujme poznatelné.“


Pansofie je v  této plné versi k dispozici na CD. Je možno objednat přímo na telefonu 728 130 912.


V případě zájmu nějaké rozumného počtu posluchačů mohu přijet a společně si popovídat o universální teorii BYTÍ a znova opakuji, že hledám zájemce, kteří by se chtěli připojit k projektům PAN v jednotlivých regionech tak, aby se na mne obrátili.


Děkuji

Jan Michael Kubín


V  Praze dne 24.6. 2005

( dokončeno v den svátku Jana Křtitele )

Stažení tohoto dílu seriálu do Vašeho PC:

.doc ve formátu .doc (Microsoft Word)
.pdf ve formátu .pdf (Adobe Acrobat)
Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků