(K) Po delším úvodu jsme se pomalu dostali k druhému bodu „Relativitě“. V úvodu jsme hovořili o systémech jako o celcích i jako o systémech složených z jednotlivých částí. Víme, že se navzájem ovlivňují dovnitř i vně a dostávají se do vzájemně různých stavů a pohybů resp. do vztahů.


(?) Co je to relativita? Z jakého slovního základu je toto slovo odvozeno?


(.) Je to slovo „relace“.


(K) Slovo „ relace“ znamená vztah něčeho k něčemu. Takže bychom mohli udělat úvahu, že slovo „relativní“ znamená „vztahující se“ něco k něčemu.


(.) Přívlastek „relativní“ nám oznamuje nějaký stav nebo pohyb, který nám označuje vlastnosti „ vztahující se“ k určitému předmětu zájmu, sledování či analýzy.


(K) Přesně. Při pozorování jiné předmětu, systému vně či při sledování svého (svých) podsystému(ů) dovnitř sama sebe se dostaneme do rozdílných podmínek BYTÍ a vnímání reality, okolních podmínek v prostoru a čase.


(??) Můžete mi nejdříve obecně a pak i konkrétně říci, co tím myslíte?


(K) Poměřovat můžeme jejich energetickou velikost, která bude rozdílná i jejich archiv rozhodnutí, který poměřované systémy přivedl navzájem k sobě. Jinými slovy poměřujeme :

a)    jaký stav a pohyby energetický systém má či vykonává

b)    v jakém prostoru se nachází a kam směřuje

c)    v jakém čase se nachází resp. s jakým cyklem se pohybuje, abychom mohli odhadnout jeho vnitřní vnímání času

a to vše existuje v závislosti na stavu poznání resp. zabudovaném archivu zkušeností.


(.) Systém můžeme podle Vašeho výkladu posuzovat ve struktuře systému jako celku ( 1) nebo v podobě trojnosti ( 3, 5, 7 a 9- nosti ) stavů BYTÍ jeho podsystémů, ale i jeho nadsystémů.


(K) Doplnil bych, že každou úroveň BYTÍ energetického podsystém, systému i nadsystému můžeme posuzovat dle jejich 4 pohybů resp. dle symbolicky 2,4,6,8 hybnosti. Jinými slovy s postupně stoupající koncentrací energetického systému přistupují 2 až 4 hybnost pro vytvoření relativně stabilního BYTÍ vyššího archetypu.


(??) Prosil bych příklady.


(K) Díky 4 silám, gravitaci, silné síle, slabé síle, elektromagnetické síle vznikají elementární částice resp. atomy … resp. archetyp elementární částice, vyšší elementární částice i atomu . To nazýváme fyzikou. Ve vyšších kombinacích energetických forem, systémů to nazýváme chemií.Archetyp molekuly, buňky, rodiny, firmy vytvoříme pouze kombinací 4 vyšších skupin pohybů jako zákonů fyziky, chemie, biologie a společenských zákonů. Jen kombinací těchto pohybů nám vznikne vyšší archetyp z molekuly do buňky a dál. Jinými slovy jde o ony 4 pohyby z prvního úvodního dílu ( viz. tab. č. 46 v díle 25/I).


Obecně se cílený harmonický vývoj děje v této vývojové řadě 4 pohybů:


vědomé NE, nevědomé NE, nevědomé ANO a vědomé ANO

Chcete-li to jinak:


1)    podsystémy pracují na vyšším systému, ale nezůstávají pohromadě, pouze si předají informace a již nikdy se nehodlají potkat s tímto účelem

2)    podsystémy pracují na vyšším systému, rozcházejí se, ale s tím, že se potenciálně mohou setkat s cílem vytvoření vyššího systému

3)    podsystémy již zůstávají pohromadě v podobě vyššího systému, přestože jejich očekávání o konečné podobě vyššího systému jsou rozdílné

4)    podsystémy zůstávají pohromadě a všechny podsystémy vzájemně harmonizují, protože se dohodly na všech parametrech podoby vyššího stavu BYTÍ, archetypu


Je to relativní pohled na sladění a rozdílnost stavů a očekávaných budoucích stavů každého energetického systému, archetypu. Je to pohled na hybnost od nižšího stavu BYTÍ k vyššímu stavu BYTÍ


(??) Jak je to se stavy systémů, ze kterých se stávají podsystémy z důvodu jejich společné tvorby nadsystému?


(K) Nyní to popišme od obecného ke konkrétnímu. Máme samostatné energetické systémy, bytosti, částice. Oni dle svého stavu rozhodují o svém budoucím očekávaném vyšším stavu BYTÍ. Snahou přitom je získat k pozici a úkolům samotné elementární částice, se do budoucího stavu, pozice jako součást vyšší elementární částice či atomu s novými svěřenými úkoly. Snahou jedince, člověka, který chce založit již zmíněnou rodinu, je dostat se na pozici jako součást rodiny, vyššího budoucí očekávaného stavu BYTÍ, kdy na základě této pozice získává jím očekávané výhody, ale i úkoly.


Máme 3 stavy BYTÍ. Komunikující energetický systém prosazuje následující a tvrdí :


-          „ NE“ s 0% až 33% poznáním, že to je ta správná cesta, systém není přesvědčen o této cestě, proto tuto cestu odmítá

-          „ NEVÍM“ s 33% až 66% poznáním, systém neví, co je správné, je-li to ta pravá cesta

-          „ ANO“ s 66% až 100% poznáním, že to je ta pravá a jediná cesta k vyššímu budoucímu stavu BYTÍ, které na základě svého stavu poznání zvolilDoplňme do obecného rozhodování o 4 pohybech stavy komunikujících energetických systémů, bytostí:


1)    2 (3) podsystémy se stavy NE, NE a NE pracují na vyšším systému, ale nezůstávají pohromadě pouze si předávají informace a již nikdy se nehodlají potkat s tím účelem ( každý má jinou představu )

2)    2 (3) podsystémy se stavy NE, NEVÍM a ANO pracují na vyšším systému, rozcházejí, ale s tím, že se potenciálně mohou setkat s cílem vytvoření vyššího systému

3)    (2) 3 podsystémy se stavy NEVÍM, ANO a ANO zůstávají již částečně pohromadě v podobě vyššího systému, přestože jejich očekávání o konečné podobě vyššího systému jsou rozdílné

4)    (2) 3 podsystémy se stavy ANO, ANO a ANO zůstávají již relativně trvale pohromadě a všechny podsystémy vzájemně harmonizují, protože se dohodly na všech parametrech podoby vyššího stavu BYTÍ, archetypuKaždá z komunikujících vyšších elementárních částic, atomů, molekul, buněk, …. rodin, firem, společností, … galaxií, …. vesmírů,…… bytostí jednotlivých prostorů až po celé Universum jsou v relativně stabilním stavu BYTÍ jednoho (1) celku, 3 podsystémů a 9 pod-podsystémů. Je to rovnice BYTÍ 1=3=9. Jednotlivé energetické podsystémy při své cestě do zpět do harmonie na sebe nabalují větší a větší počet energetických systémů podle přesných pravidel, aby společně směřovali do vyšších a vyšších relativně stabilních forem BYTÍ … atraktorů (viz. tabulka č. 46 v 25/I. )

(??) Co stavy BYTÍ pod symbolem 5 a 7 resp. ve struktuře 5 a 7?


(K) Z první části víme, že 5 symbolizuje smysly. Je vybavenost systému, který musí při vnější komunikaci analyzovat všechny energetické vstupy, výstupy, ale musí analyzovat i své vnitřní stavy a pohyby. 5 smyslů skrze, které se realizuje kontinuální analýza stavu vně i uvnitř systému, bytosti, každé úrovně BYTÍ za účelem analýzy současného stavu a pro případnou realizaci očekávaného budoucího stavu.


(??) Dobrá, pochopil jsem, že jde o zabudovanou vlastnost systému, trvale provádějící analýzu BYTÍ. Jak vysvětlíme stav BYTÍ ve struktuře či vlastnosti 7?


(K) Na obrázcích uvedených ve 2.díle ( resp. č. 1,2,3,4 a 6) je vidět strukturální označení 7 prostorů resp. 1+6 bytostí. Každá tato úroveň BYTÍ jak jsem se snažil dokázat je 1=3=9 a zároveň činí 4 pohyby je v hybnosti (2,4,6,8). Před chvíli jsem poukázal, že skutečnost, že každá tato úroveň BYTÍ je vybavena 5 smysly a nyní jsme se dostali do vnitřní energetické resp. prostorové struktury BYTÍ.


(.) Proto buddhisté mluví o 7 vnitřních čakrách.


(K) Přesně. Doplňme, že pouze pochopením, že energie v podsystémech i nadsystémech protéká postupně všemi prostory a jen za předpokladu 100% pochopení, sladění a harmonizace všech stavů a pohybů, dojde k transformaci energetického systému do vyšší stavu BYTÍ a získání nových úkolů v Universu.


Připomeňme si jedno staré pravidlo:


Ten kdo komunikuje ještě neznamená, že poslouchá, co komunikace nabízí.

Ten kdo poslouchá ještě neznamená, že vnímá to, co komunikace nabízí.

Ten kdo vnímá ještě neznamená, že rozumí tomu, co komunikace nabízí.

Ten kdo rozumí ještě neznamená, že je schopen podle vy-komunikované zkušenosti a nabytého poznání jednat.


Bez naší vlastní investice do vědomého poznání nemůžeme pochopit a nemůžeme ani sladit do maximální harmonie všechna svá vnitřní těla a pochopit smysl BYTÍ.


(??) Asi máte pravdu. Můžeme se vrátit k tomu, jak taková vnitřní i vnější komunikace reálně probíhá?


(K) Všechny tyto systémy ( podsystémy, nadsystémy ) jsou vzájemně propleteny. Energetická koncentrace roste postupně podle přesných pravidel. Proto můžeme mluvit o přímé či nepřímé komunikaci, zda-li prostory, kterých se sousední energetické systémy dotýkají či ne. Nepřímá komunikace není pak nic jiného než vyslání signálu, informace, vyslání energie v nějaké podobě z nadsystému přes nižší systémy v podobě nástrojů, bytostí s konkrétními úkoly. Uveďme situaci jedné velké komunikace, která probíhala v létě 2003 a jejíž výsledek ve formě další následné komunikace je směřován na nás resp. celou planetu. Jestli si vzpomenete na letošní červen 2003, kdy byla na Slunci obrovská černá skvrna po celou dobu otáčky Slunce kolem své osy. Jednalo se o jednu z největších, kdy sledovaných děr.


(?) Co je černá díra a co je její příčinou?


(K) Povrchová teplota Slunce je cca 6.000 0C. Teplota černé díry je o 1.000 až 1.500 0C stupňů nižší. To znamená, že do Slunce něco vstupuje. V červnu došlo k tomu, že tuto „neznámou“ energii, informaci dostávalo Slunce v celé rovině otáčky kolem své osy. Tuto informaci Slunce dostalo, absorbovalo a nějaký čas analyzovalo. V současné době resp. koncem října došlo k obrovskému vzrůstu sluneční aktivity, kdy hodnoty slunečního záření vzrostly na hodnoty X1- X5 dokonce až na X17,5 škály. Titulky masmedia hovoří o tom, že se Slunce hněvá. Další informace na dokreslení, že teplota Slunce za posledních 10 let stále rostla mnohem rychleji než kdykoli předtím.


(?) Co myslíte, že mohlo být startem či klíčem, který spustil je ohromnou aktivitu? Co pro nás znamená tato sluneční aktivita?


(K) Do Sluneční soustavy přilétl asteroid. Řeknete, že jich létá neustále velmi mnoho. Tento míjel Zemi velmi blízko, nějakým 800 tis. mil.. Co je však důležité, že průletem kolem Slunce ho vyprovokoval k obrovské aktivitě ve formě energetického výboje ze Slunce směrem k asteroidu a až k Merkuru. Kdyby Země byla v tomto okamžiku ve směru tohoto mohutného energetického výboje asi by měla velké problémy s udržením normálního stavu BYTÍ. Protože jsem přesvědčen, že nic, co se děje není náhodou, pokusme se najít výklad toho, co se vlastně děje. Nemohl být tento asteroid takovým klíčkem, který otevřel následnou reakci Slunce na předcházející etapu přijímání nové informace na etapu, kdy tato přepracovaná informace, energie v podobě energetického výstupu ze Slunce, bude dále poslána do jeho podsystémů, planetární soustavy.(??) Dobrá . No a co, pořád je to jen více zvýšená sluneční aktivita?


(K) V hmotné rovině 16 HH částic. Je pravdou, že je to jen „mimořádná“ sluneční aktivita. Připomeňme si, že sluneční aktivitou se zabývali již staří Mayové a dle výskytu slunečních skvrn a aktivit slunce řídili celou svou vyspělou civilizaci.


(?) Důležité je, co tato mimořádná komunikace znamená v té jemnohmotné komunikaci?

 

(K) Přestavme si, že něco podobného se děje v lidském těle. Mozek jako nadsystém dá impuls a tělem, systémem letí informace v podobě energie od jednoho hormonálního orgánu k druhému. Tyto orgány je překládají do řeči těch těl, které tuto informaci mají přijmout a konat podle ní. Nyní si představme, že z vyšších prostorů od nejvyšších nadsystémů v 7. prostoru, z jádra Universa vystřelí informace, energie, která prolétá jednotlivými bytostmi v jednotlivých prostorech. Informace, energie směřuje vždy do středu, jádra bytosti a z něj pak do periférií resp. do dalších podsystémů. Nyní si toto poznání převeďme do komunikace, které přijalo naše Slunce. Naše Slunce svou aktivitou energii přeložilo, zpracovalo a vyslalo do svých periférií resp. do Sluneční soustavy planet. V takové podobě energie, které již rozumíme. Proto některé z nás v době zvýšení sluneční aktivity bolí u srdce či v zádech. Je to místo 4 čákry, která je středem BYTÍ ze 7 vnitřních čaker (viz. obr. 6 ) a odtud jemno-hmotná informace, protéká do dalších těl, čaker. Tam, kde je dis-balance, problém mezi těly se tento tok energie projeví větším či menším zdravotním problémem. Vezměme si dále, že ono sluneční záření o určité síle a vibraci dopadá na povrch Země a prostupuje až jejího jádra. Jak na takovou informaci, energii zareaguje naše planeta. Ony vibrace putují v jejím jádru, načítají se kumulují a s určitým zpožděním se opět vrátí k povrchu planety. V jaké podobě? Tu úvahu již nechám na Vás. Omlouvám se za drobnou odbočku o reálné komunikaci, ale je to přesně ten příklad velké vertikální a malé vertikální komunikace v systému BYTÍ. Rovnice BYTÍ při udržení relativní harmonie bytosti, tedy i planety spočívá v tom, že energetické vstupy se v druhé fázi cyklu, v čase projeví jako výstup, který bude vstupem pro bytosti nacházející se na povrchu planety.


(?) Co z toho plyne? Komunikují či nekomunikují spolu všechny systémy?


(??) Já Vám nerozumím na co se ptáte?


(?) Zeptám se Vám jinak. Konstatovali jsme, že v červnu Slunce přijímalo v celé rovině jedné otáčky nějako formu energie, informace. Proč jsme my necítili tuto energii? Proč jsem se cítili normálně proti dnešním dnům?


(K) Je to proto, že ona centrální informace, letící z centra naší galaxie, z jejího jádra do periférií, je v podobě, které rozumí jen Slunce. Pro něj jako pro nejbližší nižší podsystém je tato informace, typ energie určen. Pro nižší podsystémy, planety musí být informace, energie Sluncem přeložena. Slunce je hlavním dodavatelem energie pro všechny své periférie, podsystémy, planety. Z toho vyplývá jasná posloupnost toků energie, informací z nadsystému do podsystémů podle jasně dané energetické struktury, která je dána zákony ovládajícími celé Universum.


(?) Komunikují či nekomunikují spolu všechny systémy navzájem nebo jsme si dali malý příklad toho, že každá komunikace má svá pravidla?


(.) Pochopil jsem, že v jednom a téže prostoru a stejném čase mohou existovat různé formy energie, které jsou určeny a jsou vnímatelné jen určitým druhům systémů. Proto komunikace běží mezi energeticky stejnými systémy a mezi nejbližším podsystémem k systému a nejbližším nadsystém k systému a zpět.


(K) Komunikace je vztah vždy dvou energetických systémů. Je to relace s relativními výsledky, pro ten který komunikující systém. Každý systém vnímá přijímanou informaci, energii podle svého stavu poznání resp. BYTÍ.
Stažení tohoto dílu seriálu do Vašeho PC:

.doc ve formátu .doc (Microsoft Word)
.pdf ve formátu .pdf (Adobe Acrobat)
Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků