(K) Jsme v samotném závěru seriálu o Pansophii. Zbývá nám popovídat o symbolu „9“. Je důležité vnímat symboliku všude kolem nás, kterou nám příroda resp. svět energií sděluje. V našem běžném životě je možno pozorovat a naučit se vnímat symboliku dějů a situací. Připomenu jen zajímavé rozložení 32 dílů Pansophie, 10 dílů do roku 2002 a 22 dílů v roce 2003. Celkem je v číselné řadě 10 symbolů. Tarotové karty resp. Velká arkána tarotových karet je 22 základních karet popisujících Universum. Vraťme se, ale k poslednímu symbolu „9“. Jistě pro pozorné čtenáře nebude potřeba dlouho mluvit, protože ve většině tabulek (č.13, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 35, 36, 40, 43, 45, 46, 47, 50 a 69 ) a obrázků (č.16, 17, 38, 39, 49, 54, 67, 70 a 72 ) se nám tento poslední stav celkového BYTÍ stále projevuje. Jinými slovy celou dobu mluvíme i o stavu BYTÍ „9“. Jak vidíme struktura podsystémů, systémů i nadsystémů je „9“ energeticky stejná.


(??) Mohl byste pro přiblížení uvést nějaké příklady, třeba i ty, které jste již jmenoval?

 

(K) Uveďme, ty nejjednodušší částice resp. formy energie s největší mírou disharmonie jako podsystémů ( s nejmenší mírou energetické koncentrace), naše vlastní energetické systémy s vyšší koncentrací a Universum, které jako celek lze uvést jako nadsystém BYTÍ.


- podsystém ( z našeho relativního pohledu vnímání reality BYTÍ 1= 9) :

prvotní formy BYTÍ jsou vytvářeny ze 3 generací částic: elektronové, mionové a tauonové tvořené vždy po třech částicích :

I. generace je elektron a dva kvarky

II. generace je mion a dva kvarky

III. generace je tauon a dva kvarky


- systém ( z našeho relativního pohledu vnímání reality BYTÍ 1= 9):

naše tělo je tvořeno 9 hrubohmotnými těly a 9 jemnohmotnými těly ( viz. tabulka

č. 40 )


a nyní se podívejme na

- nadsystém, kde Universum je jako náš nejvyšší nadsystém (z našeho relativního pohledu vnímání reality BYTÍ 1=9):

namalujme si tabulku


Tabulka č. 69 Energetická struktura Universa

Ano

Nevím

Ne

1

2

4

8

16

32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. jádro (+ )

II. bílek ( 0 )

III. obal (-)

U N I V E R S U M


(?) Jen pro zajímavost v této tabulce je vidět a lze z ní pochopit magičnost čísla 13. Víme, že v tarotových kartách znamená SMRT.


(.) Když se podíváme na všechny formy BYTÍ a sečteme je, získáme číslo 13. 9 + 3 + 1 nám již známou strukturu nejvyšších forem BYTÍ UNIVERSA ( atraktorů ). Kdo projde všemi 13 formami musí zemřít, aby se narodil se mimo Universum z pohledu makropohledu nebo do vyššího stavu BYTÍ z pohledu mikropohledu. To samé platí pro BYTÍ energetických systémů v jednotlivých mikroprostorech resp. v podsystémech Universa.


(K) Přesně, tak. Nyní je asi zbytečné opakovat, že tok energie Universem je řízen. Universum je strukturálně postaveno jednotně, jak vertikálně, tak i horizontálně, kdy tok energie vyrovnává Universum do trvalého vyváženého stavu BYTÍ.


(.) Proto celou dobu stále zdůrazňujete nutnost slaďování jednotlivých těl resp. podsystémů s cílem růstu poznání a k postupnému růstu koncentrace energie. Získáváme informace, které kontinuálně zabudováváme do svých stavů a pohybů genetické informace každého energetického systému. Mluvíte o nezbytnosti vědomé komunikace jak vertikální, tak horizontální.


(??) Napadá mě otázka. V jakém okamžiku vstupuje 9-té jemnohmotné tělo do člověka?


(K) Dítě postupně roste v lůně matky. Postupně se více a více koncentruje jeho energie kvantitativně i kvalitativně. Jinými slovy se na sebe postupně nabalují jednotlivá HH a JJ těla, která jsou v okamžiku spojení v „nejideálnějším“ vyvážení HH a JJ těl, které je možné. 9-té tělo je vytvářeno v posledním 9-tém lunárním měsíci a je napojováno na vlastní energetický kanál do jádra Universa v okamžiku prvního nádechu při narození. Pak je na nás, jak se budeme sami starat o naše slaďování těl a o růst energetické koncentrace těla jako celku. Cest a rozhodnutí je velmi mnoho, ale jak již víme, ne všechny cesty vedou do harmonie.


(??) Co nám Pansophia radí pro tvorbu a ochránění naší harmonie a pro další energetický růst?


(K) Jedinou a nejlepší ochranou je poznání. Víme-li, co následuje při určitém rozhodnutí v hrubohmotné i jemnohmotné úrovni BYTÍ, pak se můžete rozhodnout jen a právě na základě svého stavu poznání. To předurčuje Vaši energetickou koncentraci a růst v daných podmínkách Universa. Doporučuji Vám přijmout pravidla a cykly, ve kterých probíhá BYTÍ Universa jako celku i jeho podsystémů. Pochopíme-li, nebudeme vědomě blokovat toky energií ani „svých“ podsystémů ani okolních systémů, pak můžeme vědomě pracovat s energiemi. Vše má svá pravidla a o těch jsme celou dobu mluvili.


(.) Jinými slovy říkáte, že Pansofie není jen teorií, ale především realitou BYTÍ vysvětlující energetické formy BYTÍ jako takové ve svých stavech a pohybech.


(K) Zopakujme to, co jsem si předsevzal na začátku. Vysvětlit a pokusit se dokázat, že energie v každém okamžiku BYTÍ existuje ve stavech 1=3=5=7=9 a vykonává paralelně 4 pohyby 2=4=6=8 a to opravdu na všech úrovních BYTÍ v celém Universu.


(??) Na začátku našeho povídání jste mluvil o „Průvodci chaosem“ jako aplikační části Pansophie. Kdy se ho dočkáme?


(K) Bude-li zájem o pokračování ve výkladu, řekněme aplikace Pansophie a samozřejmě bude-li Jirka Mašků souhlasit. Pak bychom se do toho mohli pustit někdy po létě. Bude také záležet na mém pracovním vytížení.


(??) Můžete už nyní sdělit nějakou podrobnost? Co se dál dozvíme o Pansophii?


Určitě. Mohu sdělit předpokládanou strukturu této části, kterou používám na přednáškách.


1)    Úvod - otázky


2)    Relativnost pohledu na energii Universa


3)    Terminologie - používání slov a čísel jako symbolů


4)    Makroprostor a mikroprostor - relativnost prostoru


5)    Minulost, přítomnost a budoucnost - relativnost času


6)    Koncentrované energetické systémy a jejich vyšší a vyšší vlastnosti


7)    Struktura energetického systému - hardware a software


8)    Rozhodování energetického systému o směru pohybu


9)    Rozhodování energetického systému z jeho svobodné vůle a z vůle jeho nadsystému ( osudu )


10) Rozhodování o množství energie vynaložené energetickým systémem do pohybu resp. do směru pohybu o určité velikosti od 0 do 100% investované energie


11) Analýza aktivního a pasivního energetického systému


12) Harmonizace a energetický růst systémů cestou koncentrace vnitřní energie do svých podsystémů resp. vyšších a vyšších mikroprostorů směrem k harmonii


13) Kontrolní mechanismy Universa


14) O absolutní a relativní pravdě


15) O relativnosti problému při rozhodování


16) O přenosech energií mezi energetickými systémy


17) O úloze podsystémů pro BYTÍ Universa jako celku

18) O zákonech „džungle „

19) O poznání, že všechny cesty vedou do Říma

20) Závěr - Kde není energie, neexistuje ani prostor, ani čas


Doufám, že se budete těšit a že Vám bude Pansophie pomáhat ve Vašem běžném životě. Pro ty, kteří Pansofii vyčítají, že není podpořena žádnými hmatatelnými důkazy sděluji, mě nenapadá jaký jiný a dokonalejší důkaz o pravdivosti Pansophie než uvést realitu života samu.


(??) Neměl byste na závěr zapomenout na tarotový a numerologický výklad symbolu „9“?!


(K) Dříve než se do toho pustím bych chtěl uvést sled několika obrázků. Některé jsme již použily. Sledujete, zda mají něco společného. Sledujte onu symboliku.


Obrázek č. 70 Devítistavová struktura HH a JJ energetických systémů v UniversuObrázek č. 71 Výtvarně ztvárněná struktura nebes jako jednotlivých vrstev Universa


(K) Tak a nyní se vraťme k metafyzice. Nejdříve výklad tarotových karet a následně numerologii.


Tarotová karta IX. znázorňuje introvertní období života. Jsme jakými si poustevníky, kteří analyzují, co vlastně jsou, co chtějí a kam směřují. Je to poslední zkouška resp. doplnění poznání než opustíme vlastní jeskyni a vydáme se novým směrem za novým cílem. Musíme pochopit a přijmout sami sebe s růstem životní moudrosti, odvahy, síly a jednoznačnosti. Je to závěrečné poznání před vydáním se na další životní etapu.


Mluvili jsme také o XIII. Smrti. Je to karta rozloučení, uvolnění, konce. Jde především o vytoužený, osvobozující konec. Bez umírání nelze žít.


(??) Co, 9. mincová, žezlová, mečová a kalichová?


(K) Jsou opět jako čtvero ročních období. Ony 4 živly vždy signalizují cyklus běhu Universa. Podívejme se nyní na ně postupně.


-          mincová 9 symbolizuje neočekávanou výhru, resp. náhlou událost, která je pro nás velmi příjemná

-          žezlová 9 naopak symbolizuje, že po období klidu máme pocit ohrožení, něčemu vzdorujeme a bráníme se. Karta nás nutí udělat rozhodnutí, ve kterém si nelze nechávat jakákoli zadní vrátka. Náš pocit ohrožení je totiž neopodstatněný

-          mečová 9 symbolizuje, že v nové situaci, která je pro nás neznámá bez možnosti cesty zpět, pociťujeme obavy a strach

-          kalichová 9 nás opět zavádí do období uklidnění, radosti, bezstarostnosti až požitkářství


(??) A numerologicky?


(K) Lidé s osudovým číslem „9“ si uvědomují svůj osud. Vynikají v podstatě v jakémkoli oboru, do kterého se pustí. Jsou schopni rychle řešit jak své, tak problémy ostatních. Snadněji nacházejí podstatu svého života než ostatní a proto jsou pro ostatní inspirací.


„9“ dále symbolizuje lásku, nadání, duchovno to vše jsou mosty do dalších dimenzí. Mohli bychom říci, že většinou se v tomto okamžiku díváme z relativního vrcholu po dlouhém výstupu či po splnění úkolu a díváme se po další cestě a dalších úkolech v životě.


„9“ je součástí několika linií : linie tvořivosti 3-6-9

linie komunikace 1-5-9

a duchovní linie 7-8-9


Nyní již nelze říci nic jiného než, že to je vše.


(?) Co říci na závěr?

 

(K) Celé posouzení Pansophie je na Vás. Jakákoli informace, která má obecný charakter musí či by měla býti poskytnuta dále. Neměla by být žádným způsobem blokována v jejím přirozeném toku. Takové energie jsou užitečné a platné pro všechny. Svou silou pomáhají průtoku dalším energiím prostorem, v našem případě skrze společnost a tím ji harmonizují. Chcete-li jsou tyto energie schopny startovat změny v myšlení společnosti.


Pansophie poskytuje několik nových myšlenek a přístupů k energii v pohybující se v prostoru a čase. Sliboval jsem Vám Universální teorii, která zastřeší všechny fyzikální i metafyzické vědy. Posouzení, zda-li se to Pansophii povedlo, je na Vás.


Tím zároveň odpovídám na otázku k čemu Pansophia je. Napomáhá pochopení BYTÍ a tudíž k vyššímu stavu poznání o existenci energie jako takové. Na základě vyššího poznání můžeme odpovědněji ovlivňovat svá rozhodnutí, cesty a tím i naše budoucí stavy BYTÍ.


(.) Chceme důkazy pravdivosti teorie.


(?) Ptám se : „Co je pro Vás důkaz?“. Konkrétně pro Vás.


(K) Každý díky svému stavu poznání, vnímá důkazy a jejich hodnocení rozdílně. Pansophii dle mého mínění dokládá a dokazuje sám život kolem nás. Pro někoho je Pansophie v tomto rozsahu nedostatečná, pro někoho je přímo rozbujelá a nečitatelný shluk informací a dezinformací. Míra velikosti a důkazu je relativní. Je dána případ od případu. Pansophií mohou být myšleny všechny učebnice, … resp. vše.


(?) Ptáte se, co s tím dál?

 

(K) Chtěl jsem Vás přesvědčit, že Pansophia může ve své praktické aplikaci pomoci každému jednotlivci, tím ve svém důsledku rodinám, firmám, takže celé společnosti resp. celé planetě. Nezapomeňte, že vždy můžete pracovat pro nebo proti harmonii Universa.


Na základě Pansophie jsou připraveny určité projekty, které by mohli pomoci například ve vzdělávacím procesu, ale i dalších oblastech lidského života.


(??) Budete mít nějaké přednášky?


(K) V současnosti jsem pozván na víkend „Slunovratu“ pořádaný panem Zetrichem v Bílých Karpatech u Hodonína ve dnech 20. a 21. 6.2003. V Praze, pak mám seriál přednášek v kulturním domě „Vltavská „ Prahy - 7 ve dnech 9.10., 6.11. a 4.12.2003 vždy v 18.30 hod. . V Plzni, pak na podzimním ezoterickém festivalu ve dnech 25 a 26.10.2003.


Na úplný závěr, jsem chtěl Vám všem poděkovat za Vaši trpělivost a zájem, který jste Pansophii prokazovali. Bez Vašeho zájmu by Pansophia v internetové podobě nevznikla.


Chci poděkovat Jirkovi Maškovi, který dal k dispozici svůj obdivuhodný OSUD a samozřejmě všem vyšším bytostem, které mi dovolili nahlédnout do informačních archivů o principech BYTÍ. Přál bych si, aby Vám Pansophia pomáhala ve Vašem běžném životě, pak bude živou teorií resp. praxí, za kterou jí já osobně považuji.Myslím, že numerologický rozbor názvu Pansophia zvládnete sami.


P A N S  O P H I A

7 1 5 1 6 7 8 9 1 = 45 = 9


6

99


55

8

111

4

77


linie 1-4-7 praktického světa

linie 4-5-6 intelektuální

linie 7-8-9 duchovní

linie 1-5-9 komunikace


Obrázek č. 72 LOGO PANSOPHIA


BUDIŽ TI DÍKY, PANE


V Praze dne 19.5.2003

Jan Kubín

Stažení tohoto dílu seriálu do Vašeho PC:

.doc ve formátu .doc (Microsoft Word)
.pdf ve formátu .pdf (Adobe Acrobat)
Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků