Tato úvodní část se Vám možná bude zdát nudnou, ale je nezbytně nutnou. Musíme absolvovat tento blok strohých faktů, frází a definicí, bez kterých není možné další výklad začít. Dozvíte se něco o celkové struktuře seriálu Pansofie.

Co je lidstvo lidstvem, snaží se odhalovat a rozluštit zákonitosti přírodních zákonů, které vše kolem nás ovládají. Cílem je hledaní a nalezení „universální teorie“, která by vysvětlila a dokázala existenci všech zákonů pod svými všestřešujícími křídly. V důsledku lidského snažení však spíše vznikaly nové vědní obory, dnes užší a užší specializace nebo naopak obsáhlé filosofické studie, kvantitativně popisující všechny možné formy energií a dějů v přírodě či ve společnosti.

Pansofia je krásná tím, že umí svůj hlavní přínos popsat na 10 řádkách. Pansofia popisuje základní komunikační proces při budování přírody. Ale to všichni mi říkají, že je nutno popsat, vysvětlit, uvést příklady, aby tomu bylo v plné šíři porozuměno.


První verse první části Pansofie pod názvem „Teorie o stavu a pohybu energie v prostoru a čase“, je popsána na cca 50 stranách s 30 obrázky. Uvádíme příklady, které ve svém důsledku najdete ve všech učebnicích fyziky, chemie, biologie, společenských věd či v knihách věroučných jako je Bible či Korán, ale i knihách metafyzických pojednávajících o astrologii, numerologii a i v dalších oborech. V této druhé versi se rozrostla na více než přes 100 stran.

První verse druhé části Pansofie „ Průvodce chaosem „ je sepsán na cca 130 stranách také s 30 obrázky. Zde jsou uvedeny popsané teoretické aplikace v praxi, chcete-li v životě. Budu se Vám snažit dokazovat, že nejde o teorii, ale o realitu kterou žijeme resp. o plně fungující universální zákony.


Celá Pansofia Vám bude presentována jako rozhovor mezi někým, kdo přednáší či komentuje. Tento text bude označen „K“. V okamžiku, kdy budou přednášejícím kladeny otázky posluchači, potom bude text označen „?“. Pokud posluchač sám klade otázky, budou označeny „??“ a v momentě, kdy on sám odpovídá na otázky. Bude text označen „.“.


Je to výsledek několikaleté reálné diskuse s mnoha lidmi, která dotvářela svým reálným životem tuto formu Pansofie tak, jak Vám je překládána. Je možné, že společně najdeme i další příklady, důkazy, které Pansofii argumentačně posunou dále. Forma rozhovoru je, dle mého názoru, lepší než suchý nekonečný a většinou stereotypní monolog, který dává jen malou část prostoru pro posluchačovu myšlenkovou aktivitu resp. diskutujícího.


Prvním a zásadním problémem každé teorie či výkladu je hned na začátku používaná terminologie. Zde to bude o to těžší, že budeme používat a dávat příklady z fyzikálních i metafyzických vědních disciplín. Každý si při vyslechnutí určitého pojmu představí něco trochu jiného.


Čím to je? No přeci našimi rozdílnými zkušenostmi. Naším stavem poznání. Měli bychom si odsouhlasit terminologické minimum, abychom se vůbec mohli myšlenkově setkat, polemizovat, přít a diskutovat.


Základním pilířem existence samotného BYTÍ v určitém stavu a pohybu jakékoliv energie, je otázka:„Co to energie vůbec je?“

Energií nazývám vše, co se nachází v jakémkoliv prostoru a čase. Musíme přísně rozlišit a uvést, že prostor a čas energií není.


Energie svým pohybem prostor a čas vytváří


Každý energetický systém má samozřejmě svůj relativní prostor a čas. Energie v jakékoliv podobě je energetickým systémem, který je podřízen obecně platným zákonům.


Samozřejmě, už slyším moře otázek. Například. „Kde berete tu jistotu, že ona pravidla jsou obecně platná a zda-li taková vůbec existují?„


Jistotu získáváme analýzou stavů a pohybů energetických systémů (energie v různých formách) v různých prostorech a časech. Zkusím Vám odpovědět jinak. Vezměte právě tento seriál a následnou diskusi jako naše resp. Vaše místo k dokázání či vyvrácení existence obecně platných zákonů pro stavy a pohyby energie v tomto Universu.


Já pravím, že jsou universální energetické „přírodní“ zákony stojící nad energií, prostorem i časem. Toto Universum jako takové je samostatná žijící bytost a my jsme jeho součástí. Pokusme se analyzovat Universum jako energetický systém a jeho součásti v jejich stavech a pohybech.


Víme o platnosti zákona, že není pohybu bez stavu a není stavu bez pohybu. Jinými slovy energetický systém je nutno testovat v jeho stavu i jeho pohybu. Abychom mohli analyzovat stav, měli bychom alespoň teoreticky pohyb zastavit. Proto při analýze stavu přistupuji k energetickému systému jako k uzavřenému systému, aby jeho stav nebyl narušován jakýmkoliv pohybem. Následně, pak mohu přejít k analýze pohybu resp. měření systému v jeho pohybu(bech), v jeho reakci na vnější či vnitřní podnět(y), který vyplynul jako nutnost reakce na akci na jeden či více podnětů.


V tomto okamžiku analyzuji energetický systém jako otevřený systém a sleduji jeho následný budoucí stav podle změny určitých parametrů. Jinými slovy jakýkoli vstup či výstup je svou podstatou mou energetickou investicí, kterou činím pro určitý očekávaný budoucí stav s větší či menší znalostí zákonů, které můj stav(y) a pohyb(y) ovlivňují.


Celá Pansofie je vlastně analýzou stavů a pohybů s očekávaným budoucím stavem energetického systému a to jak podsystémů, systémů, tak nadsystémů. Tolik k verbální terminologii a nyní k matematicko-logickému pojetí Pansofie.


Už jsem vysvětloval, proč, považuji řeč a symboliku čísel za tak výhodnou a tak důležitou. Čísla jsou čistá, jasná, logická a tím pádem použitelná nejen kdekoliv na téhle planetě, ale i ve vesmíru či jinde v Universu. Číselná řada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 nám symbolizuje stavy a pohyby energetického systému.


Lichá čísla 1-3-5-7-9 presentují, charakterizují či symbolizují stavy. Sudá čísla 2-4-6-8 jsou duální a symbolizují pohyby energetického systému.

Celé Universum jako existující bytost je energetická matice rovnic v prostoru a čase. Ve svém stavu je realizováno lokálními krátkodobými nerovnicemi resp. pohyby energie v jednotlivých prostorech a časech. V nerovnici nám protéká energie z jedné stany na druhou případně obráceně za účelem očekávání budoucího stavu či za účelem získání původní rovnováhy.


Pansofie Vám též ukáže, proč jsou prvočísla prvočísly a podá důkaz o jejich nutnosti existence a funkci. Co se dozvíte v Pansofii? Už víte. Struktura Vám nabídnuté informace bude vypadat následovně:


Pansofie I.: Teorie o stavu a pohybu energie v prostoru a čase resp. výklad a popis číselné řady stavů a pohybů 0-1- 2-3-4-5-6-7-8-9.


Pansofie II.: Průvodce chaosem, kde budeme pracovat s prostorem, časem a v aplikační části si popovídáme o energii ve struktuře a vlastnostech energetických systémů, chcete-li bytostí. O jejich rozhodování v reálném čase ve smyslu směru, velikosti a nezbytnosti energetické investice.


Z filosofického pohledu je to o svobodné vůli a osudu. Na závěr si pak popovídáme o aktivním a pasivním energetickém systému, jeho cestách koncentrace energie, o kontrolních mechanismech systému, o absolutní a relativní pravdě, o relativitě jako takové, o přenosových kanálech energie a o úloze nás jako podsystémů Universa.


Na této cestě se vydáme nejprve z harmonie do chaosu, můžeme říkat i disharmonie a pak se budeme vracet zpět do harmonie. Samozřejmě to platí pro ty, kteří budou s námi chtít tuto cestu vydat a vydrží s námi. Je to jen Vaše rozhodnutí. Vaše svobodná vůle, co učiníte. Já mohu jen nabízet.


Přikládám obrázek loga Pansofie, který symbolizuje celé naše Universum ve své energetické, prostorové a časové podobě.

Stažení tohoto dílu seriálu do Vašeho PC:

.doc ve formátu .doc (Microsoft Word)
.pdf ve formátu .pdf (Adobe Acrobat)
Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků